Jakie formalności należy dopełnić, aby zlikwidować nie eksploatowaną studnię kolidującą z planowaną inwestycją?

 

Jeżeli na działce przeznaczonej pod zabudowę, znajduję się studnia kolidująca z planowaną inwestycją, należy wystąpić do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa z wnioskiem o wydanie warunków jej likwidacji.
Wniosek winien zawierać dane kontaktowe osoby, z którą przedstawiciele urzędu będą mogli uzgodnić termin udostępnienia działki dla przeprowadzenia oględzin i dokonania pomiarów studni.
Sposobem załatwienia powyższej sprawy przez urząd jest pisemne przedstawienie sposobu i warunków likwidacji studni