Jakie dokumenty potrzebne są do uzyskania karty wędkarskiej?

 

1. Zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, przepisów wydanych na jej podstawie oraz wiadomości z zakresu ochrony i połowu ryb,

2. Wypełnienie wniosku o wydanie karty wędkarskiej. Kartę wędkarską dla osoby małoletniej wydaje się za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Wniosek osoby małoletniej musi być podpisany przez jej przedstawiciela ustawowego (przez jednego z rodziców) lub opiekuna prawnego,

3. Uiszczenie opłaty w wysokości 10,00 zł w kasie UMK,

4. Aktualne zdjęcie.