Kto występuje z wnioskiem o wycinkę drzew / krzewów?

 

Z wnioskiem o wycinkę drzew lub krzewów występuje posiadacz nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości a także właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych nie należących do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa oraz posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (np. spadkobierca).

Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.


I tak:

a. w przypadku działek osób fizycznych usuwających zieleń na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - wniosek składa właściciel. Gdy działka stanowi współwłasność wniosek podpisują wszyscy współwłaściciele lub na oddzielnym piśmie wyrażają zgodę na usunięcie zieleni.

b. w przypadku działek stanowiących własność podmiotów gospodarczych - wniosek składają osoba/osoby upoważnione do reprezentowania firmy wg Krajowego Rejestru Sądowego

c. jeżeli wnioskowana do usunięcia zieleń rośnie na granicy dwóch działek wówczas do wniosku należy dołączyć zgodę posiadacza drugiej działki.

d. w przypadku użytkowania wieczystego działek będących własnością Skarbu Państwa lub Gminy Miejskiej Kraków - wniosek składa użytkownik wieczysty

e. na usunięcie zieleni z pasów drogowych zarządzanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (np. kolidującej z budową wjazdów na teren inwestycji, przebudową dróg, inwestycjami liniowymi w pasach drogowych) wniosek składa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Jeżeli np. osoba fizyczna lub firma chce usunąć zieleń z pasa drogowego, aby wykonać wjazd powinna zwrócić się do ZIKiT (ul. Centralna 53, 31-586 Kraków), aby ten wystąpił z wnioskiem do Wydziału Kształtowania Środowiska. Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska

f. w przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów stwarzających zagrożenie dla urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych nie należących do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa, wniosek składa właściciel tych urządzeń i w takim wypadku nie jest wymagana zgoda właściciela nieruchomości.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków Strona może ustanowić Pełnomocnika, który w jej imieniu składa wniosek i wówczas konieczna jest pisemna zgoda posiadacza na usunięcie zieleni. Za pełnomocnictwo obowiązuje opłata skarbowa w kwocie 17 zł.

 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA SROKA
Data wytworzenia:
2010-08-12
Data publikacji:
2010-08-12
Data aktualizacji:
2019-05-22