Jaka jest wysokość opłat za usuniecie drzew i w jakim przypadku są one naliczane?

Generalna zasada określona w ustawie o ochronie przyrody mówi o tym, że posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, jeżeli na ich usunięcie wymagane jest zezwolenie.

  • Opłaty naliczane są w zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu i pobierane przez organ właściwy do wydania tego zezwolenia.

  • Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia mierzonego na wys. 130 cm i stawkę opłaty

  • Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

    

   Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:

  • posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;

  • nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

    

    

   Opłata za krzewy:

   Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty. (art. 85 ust. 3 ustawy)

    

   Administracyjna kara pieniężna naliczana jest w oparciu o stawki opłat zawarte w § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

    

   Zgodnie z art. 86. 1. Ustawy o ochronie przyrody nie nalicza się opłat za usunięcie:

   1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

   3) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

   4) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

   5) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

   6) drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;

   7) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

   a) 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

   b) 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

   – w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

   8) krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

   9) drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;

   10) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

   11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

   12) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

   13) drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;

   14) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;

   15) drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

   W pozostałych przypadkach w zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów naliczane zostają opłaty za ich usunięcie. Kwota za usunięcie drzewa powstaje z pomnożenia ze sobą następujących wartości:

   · stawki za 1 cm obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm (zależnej od gatunku drzewa)

   · obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm