Czy można sporządzić testament przed urzędnikiem w Urzędzie Miasta Krakowa?

 

Tak. Kodeks cywilny przewiduje trzy rodzaje zwykłej formy testamentu: holograficzny (sporządzony własnoręcznie przez spadkodawcę), notarialny (w formie aktu notarialnego) oraz allograficzny (przez ustne oświadczenie woli wobec uprawnionego urzędnika).
Właśnie ten ostatni rodzaj testamentu można sporządzić przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie w trybie art. 951 KC. Testament taki jest porównywalny z testamentem notarialnym, ale jego sporządzenie związane jest z mniejszymi kosztami, jakie musi ponieść zainteresowany.  W przypadku testamentu allograficznego należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 22 zł. Testament allograficzny ma moc dokumentu urzędowego.
Nie każdy jednak może sporządzić testament w tym trybie. Podmiotowe wyłączenie obejmuje bowiem osoby głuche lub nieme. Spadkodawca ma obowiązek oświadczyć swoją wolę ustnie. W czasie składania przez spadkodawcę powyższego oświadczenia konieczna jest obecność dwóch świadków (których udział zapewnia spadkodawca) oraz osoby urzędowej przyjmującej oświadczenie. Z oświadczenia spadkodawcy spisywany jest protokół, który następnie podlega odczytaniu i podpisaniu przez spadkodawcę, świadków i osobę wobec której oświadczenie jest składane.