Dokument archiwalny

Załącznik do uchwały Nr LXXVI/976/09
Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 r.

Regulamin przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa

1. Stypendium Twórcze Miasta Krakowa zwane dalej Stypendium ma charakter indywidualny, jest przyznawane artystom i twórcom oraz menadżerom kultury działającym w zakresie upowszechniania kultury, którzy nie przekroczyli trzydziestego roku życia.

2. Kandydat musi prowadzić działalność twórczą na terenie Krakowa.

3. Stypendium przyznawane jest raz w roku przez Prezydenta Miasta Krakowa na wniosek Komisji ds. Stypendium Twórczego Miasta Krakowa, zwanej dalej Komisją.

4. Stypendysta otrzymuje jednorazowe stypendium pieniężne oraz dyplom.

5. Stypendia przyznawane są w dziedzinie: muzyki i tańca, teatru i sztuki estradowej, literatury, filmu, sztuk plastycznych (m.in.: malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, architektura, rzeźba, rzemiosło artystyczne) oraz w dziedzinie organizacji i produkcji przedsięwzięć kulturalnych
i artystycznych, zarządzania kulturą, kreowania ważnych dla kultury Krakowa wydarzeń
i wsparcia logistycznego artystów.

6. Kandydat do stypendium winien przedłożyć we wniosku opis swego dotychczasowego dorobku twórczego oraz program stypendialny obejmujący: cel, na który ma być przeznaczone stypendium (zamierzenia artystyczne), plan pracy obejmujący realizację programu stypendium oraz termin jego zakończenia.

7. Stypendium przyznaje się na:
1/ realizację projektów artystycznych oraz animację kulturalną,
2/ podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej, studiów, stażu, doskonalenie umiejętności
i zdolności twórczych.
8. We wniosku powinny być zawarte następujące szczegółowe informacje dotyczące kandydata:
1/ imię i nazwisko oraz (ewentualnie) pseudonim twórczy,
2/ seria i nr dowodu osobistego oraz miejsce wydania,
3/ PESEL, NIP, adres Urzędu Skarbowego, z którym rozlicza się kandydat,
4/ data i miejsce urodzenia,
5/ adres stałego zameldowania, tel./fax, adres e- mail
6/ adres do korespondencji, tel/fax,
7/ wykształcenie (kopia dyplomu ukończenia uczelni lub szkoły artystycznej), w przypadku studentów i uczniów wniosek powinien być zaopatrzony w opinie ze szkoły uczelni lub stowarzyszenia artystycznego,
8/ uprawiana dziedzina (odpowiednio do ust. 5 niniejszego Regulaminu),
9/ przynależność do stowarzyszeń lub związków twórczych (kandydat nie musi należeć
do związku twórczego),
10/ przyznane do tej pory stypendia , ich rodzaj i wysokość,
11/ ostatni program stypendialny i jego realizacja (dotyczy osób, które uprzednio otrzymały stypendium),
12/ życiorys kandydata (opis dorobku) wraz z ewentualną dokumentacją,
13/ zamierzenia artystyczne, uzasadnienie starania się o przyznanie Stypendium.

9. Do wniosku powinna być załączona przynajmniej jedna rekomendacja opiekuna artystycznego, dyrektora instytucji kultury, związku twórczego lub innej organizacji mogącej ocenić projekt stypendialny pod względem merytorycznym. Przedstawiciel Komisji (ds. Stypendium Twórczego Miasta Krakowa), w związku z koniecznością zachowania niezależnej opinii, nie może udzielać rekomendacji.

10. Do wniosku należy załączyć zdjęcie oraz oświadczenie dotyczące zgody na jego ewentualną publikację przez Urząd Miasta Krakowa.

11. Ewentualne załączniki do wniosku (prace plastyczne, zdjęcia itp.) winny być przedłożone
w formie wydruków. Załączenie dokumentacji na nośniku elektronicznym (DVD, CD) uwzględnione zostanie wyłącznie w odniesieniu do nagrań filmowych.

12. Kandydaci składają wnioski o przyznanie Stypendium na stanowisku Nr 6, w Kancelarii Magistratu, Plac Wszystkich Świętych 3/4.

13. Termin składania wniosków upływa z dniem 31 lipca każdego roku. Stypendia przyznawane są w październiku, w roku złożenia wniosku. Do 31 lipca następnego roku stypendysta zobowiązany jest do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji stypendium.

14. Podstawę pracy Komisji stanowią prawidłowo wypełnione, kompletne i udokumentowane wnioski, złożone zgodnie z Regulaminem przyznawania Stypendium Twórczego Miasta Krakowa.

15. Wnioski: niekompletne, złożone po terminie, nieprawidłowo i nieczytelnie wypełnione
nie będą rozpatrywane.

16. Członkowie Komisji opiniują wnioski i przedkładają swoją opinię na posiedzeniu plenarnym.

17. Komisja pracuje według przyjętego przez siebie regulaminu pracy, który określa harmonogram jej posiedzeń oraz szczegółowy sposób podejmowania wspólnych ustaleń dotyczących wyboru kandydatów do stypendium, który będzie obowiązywał na posiedzeniu plenarnym.

18. Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja bierze pod uwagę dorobek twórczy ubiegającego się
o Stypendium oraz cel artystyczny, którego realizacji miałoby służyć stypendium.

19. Przewodniczący Komisji przedkłada do akceptacji Prezydentowi Miasta Krakowa propozycje wybranych kandydatów do stypendiów.

20. Ilość stypendiów oraz ich wysokość Komisja proponuje odpowiednio do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Miasta Krakowa w danym roku.