Nieobowiązujący plan

UNIEWAŻNIONY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru DOLINA RUDAWY - MAŁE BŁONIA

Logo
 

Wyrokiem z dnia 4 października 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II OSK 1665/12) po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej Gminy Miejskiej Kraków od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 lutego 2012 r. (sygn. akt II SA/Kr 972/11) stwierdzającego nieważność uchwały Nr C/1332/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy - Małe Błonia", oddalił skargę kasacyjną.

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 lutego 2012 r.

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 października 2012 r.

W związku z powyższym, orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 lutego 2012 r. stało się prawomocne.

 

Powierzchnia planu - 71,9 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnice: V Krowodrza, VI Bronowice i VII Zwierzyniec

LokalizacjaUCHWAŁA NR C/1332/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru DOLINA RUDAWY - MAŁE BŁONIA - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 269, poz. 1779 z dnia 27 maja 2010 r.

Plan obowiązywał od 27 czerwca 2010 r. do 4 października 2012 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
- Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 20 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
- Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 19 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
- Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
- Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 12 maja 2010 r.

linki zewnętrzne

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 269, poz. 1779 z dnia 27 maja 2010 r. - ogłoszenie uchwały Nr C/1332/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia planu (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Miniatura


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip