Historia sporządzenia planu REJONU PRZEBIEGU ULICY 8 PUŁKU UŁANÓW Logo
 

Powierzchnia planu - 7,6 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 3 listopada 2010 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CXV/1553/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "REJONU PRZEBIEGU ULICY 8 PUŁKU UŁANÓW" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 616, poz. 4931 z dnia 26 listopada 2010 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 27 grudnia 2010 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan ma na celu umożliwienie realizacji inwestycji celu publicznego związanej z poprawą standardów życia mieszkańców w zakresie obsługi komunikacyjnej obszaru Kobierzyn - Zalesie oraz Ruczaj - Zaborze, obecnie już intensywnie zainwestowanego. Inwestycje realizowane w trybie indywidualnych decyzji administracyjnych prowadzą do rosnącego chaosu przestrzennego. Ulica o nazwie 8 Pułku Ułanów (nazywana dotychczas trasą Nowoobozową) w klasie technicznej drogi zbiorczej ma stanowić element rozwoju podstawowego układu drogowo-ulicznego Krakowa, niezbędny dla zapewnienia właściwego poziomu obsługi ruchu wewnętrznego, powiązania obszaru z układem komunikacyjnym Miasta oraz dla odciążenia istniejących dróg, w tym ul. Kobierzyńskiej. Rosnący napór deweloperski na tereny niezainwestowane może doprowadzić do sytuacji, w której korytarz planowanej trasy zostanie zabudowany. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli zabezpieczyć rezerwę terenu niezbędną dla realizacji planowanej drogi zbiorczej".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip