Czy dochodem osoby ubiegającej się o dodatek jest wynagrodzenie za pracę/świadczenie emerytalno-rentowe w kwocie "netto" czy "brutto"?


Zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.


W przypadku wynagrodzenia za pracę dochodem jest kwota stanowiąca podstawę do opodatkowania.
W odniesieniu do świadczeń emerytalno-rentowych, z uwagi na brak kosztów uzyskania przychodu i składek na ubezpieczenia społeczne, dochodem jest kwota emerytury/renty „brutto”, powiększona o ewentualnie wypłacane dodatki (np. dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny, ryczałt energetyczny).

Uwaga! Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2009 r. I OPS 8/2009 do dochodu nie wlicza się dodatku pielęgnacyjnego.
Natomiast zaliczka na podatek i składka na ubezpieczenie zdrowotne nie podlegają odjęciu.