Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Bronowice Małe - Tetmajera – Ogłoszenia

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22 czerwca 2012 r.
o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w związku z rozpatrzeniem uwag złożonych do projektu planu.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i uchwały Nr LXXXIII/1090/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r. zmienionej Uchwałą Nr LXXXVIII/1162/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.

zawiadamiam

o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego ponownego wyłożenia do publicznego wglądu.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 3 lipca do 31 lipca 2012 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:

- wtorki: od 13:30 do 15:30
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 10:00 do 12:00.


Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie kolejnego wyłożenia) udostępniony będzie również na stronie internetowej www.bip.krakow.pl .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w zakresie wprowadzonych zmian, zostanie przeprowadzona w dniu 5 lipca 2012 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Dietla, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie części podlegającej wyłożeniu, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2012 r. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy – pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej www.bip.krakow.pl .

Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje zmianę przeznaczenia terenu dotychczas oznaczonego symbolem KD/D.10 oraz zmianę parametrów w zakresie terenów oznaczonych symbolami MN/U.2.9, U.2.2, U.2.3 i U.2.7:

I. Zmianę załączników graficznych (zał. nr 1 i 2 do uchwały) w zakresie linii rozgraniczających tereny o różnym sposobie przeznaczenia i oznaczeń identyfikacyjnych i nieprzekraczalnej linii zabudowy wyłącznie w części wyróżnionej na rysunkach kolorem.

II. Zmianę tekstu planu:

1) w § 15 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz pkt 3 w zakresie terenów KD/D.10 i KD/D.16;
2) w § 21 ust. 10 i 11 w zakresie wskaźnika powierzchni terenu biologicznie czynnej i wskaźnika powierzchni zabudowy dla terenu MN/U.2.9;
3) w § 22 ust. 9 i 10 w zakresie wysokości zabudowy dla terenów U.2.2 i U.2.3 oraz wskaźnika powierzchni terenu biologicznie czynnej i wskaźnika powierzchni zabudowy dla terenu U.2.7;
4) w § 32 ust. 1 pkt. 1 lit. e w zakresie terenów KD/D.OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 24 lutego 2012 r.
o przedłużeniu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 w związku z pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i uchwały Nr LXXXIII/1090/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r. zmienionej Uchwałą Nr LXXXVIII/1162/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.

zawiadamiam

o przedłużeniu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu części projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W związku z nieujęciem zmiany wynikającej z uwzględnienia jednej z uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedłuża się wyłożenie do dnia 2 kwietnia 2012 r.

Zmiana dotyczy włączenia działki nr 354/2 obr. 40 Krowodrza do nowego terenu MW.8 - zgodnie z Zarządzeniem Nr 2778/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011 r. W pozostałym zakresie projekt planu jest wykładany w części zgodnie z Ogłoszeniem z dnia 3 lutego 2012 r.

Wyłożenie trwać będzie do dnia 2 kwietnia 2012 r.
(z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:

- wtorki: od 13:30 do 15:30
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 10:00 do 12:00.


Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) udostępniony będzie również na stronie internetowej www.bip.krakow.pl .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dlatego uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie części podlegającej wyłożeniu, należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej www.bip.krakow.pl .


PRZEDŁUŻENIE TERMINU WYŁOŻENIA OGŁOSZENIEM Z DNIA 24 LUTEGO 2012 R.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2012 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w związku z rozpatrzeniem uwag złożonych do projektu planu.

Na podstawie art. 17 pkt 10 w związku z pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i uchwały Nr LXXXIII/1090/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r. zmienionej Uchwałą Nr LXXXVIII/1162/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie zmian wynikających: z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu, w zakresie uzyskanych uzgodnień oraz w związku ze sprostowaniem oczywistej omyłki graficznej - korekta nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 14 lutego do 13 marca 2012 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:

- wtorki: od 13:30 do 15:30
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 10:00 do 12:00.


Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) udostępniony będzie również na stronie internetowej www.bip.krakow.pl .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w zakresie wprowadzonych zmian, zostanie przeprowadzona w dniu 21 lutego 2012 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, Sala Obrad, początek o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dlatego uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie części podlegającej wyłożeniu, należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej www.bip.krakow.pl .

W związku ze zmianami przeznaczenia części terenów dotychczas oznaczonych następującymi symbolami: MN.2.1, MN.2.2, MN.2.3, MN.2.4, MN.2.9, MN.2.10, MN.2.11, MN.2.12, MN.3.4, MN.3.5, MN.3.7, MW.1, MN/U.1.2, MN/U.2.3, MN/U.2.4, MN/U.2.6, MN/U.2.7, MN/U.2.8, U.2.2, U.2.3, U.2.6, U.2.7, Up, R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, ZP.6, ZI.1, ZI.2, KD/GP, KD/L.3, KD/L.4, KD/D.9, KD/D.10, KD/D.17, KDW.2, KK.2, KK.3, KK.4, KK.5 wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:

I. Tekst planu w całości.

II. Zmiany załączników graficznych (załącznik nr 1 i 2 do uchwały) wyłącznie w części wyróżnionej na rysunkach kolorem, w zakresie:
1) układu komunikacyjnego polegające na:
a) likwidacji dróg dojazdowych dotychczas oznaczonych symbolami: KD/D.9, KD/D.13;
b) korekcie przebiegu dróg dotychczas oznaczonych symbolami: KD/GP, KD/D.9, KD/D.10, KD/D.11, KD/D.12, KD/D.17, KDW.2;
c) zmniejszeniu szerokości dróg dotychczas oznaczonych symbolami: KD/L.4, KD/D.10 (wschodni odcinek), KD/D.12;
d) nadaniu drodze dojazdowej dotychczas oznaczonej symbolem KD/D.17 (obejmującej ulice: Balicka, Wernyhory, Katowicka i Jabłonkowska - pomiędzy ul. Balicką a terenem kolejowym) oznaczenia KD/D.13;
2) likwidacji linii rozgraniczających w terenach zamkniętych (element informacyjny);
3) linii rozgraniczających i oznaczeń identyfikacyjnych, w tym wydzielenie nowych terenów i nadanie im oznaczeń: MW.1, MW.8 i MW.9 oraz nadaniu dotychczas oznaczonym terenom innych oznaczeń: MN.2.3 otrzymuje symbol MN.2.4, a MW.1 otrzymuje symbol MN.2.3;
4) linii rozgraniczającej Tereny Kolejowe w terenach: MN/U.1.2, MN/U.2.6, MN/U.2.7, MN/U.2.8, U.2.6, U.2.7, Up, KD/L.4, KD/L.7, KD/D.13 i KD/D.16 oraz związaną z tym likwidację Terenów Zieleni Izolacyjnej - ZI.1 i ZI.2;
5) nieprzekraczalnej linii zabudowy;
6) zasięgu i nazwy strefy ochrony pośredniej ujęcia wody z rzeki Rudawy;
7) oznaczenia obszarów występowania osuwisk i wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w terenie Uks.OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 9 września 2011 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i uchwały Nr LXXXIII/1090/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r. zmienionej Uchwałą Nr LXXXVIII/1162/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 20 września do 19 października 2011 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:

- wtorki: od 14:00 do 16:00
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 11:00 do 13:00.


Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również na stronie internetowej www.bip.krakow.pl .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera" zostanie przeprowadzona w dniu 29 września 2011 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, sala 303, początek o godz. 15:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa, w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2011 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej www.bip.krakow.pl .OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 8 stycznia 2010 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera".

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały nr LXXXIII/1090/09 z dnia 21 października 2009 r. zmienionej Uchwałą nr LXXXVIII/1162/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera".

Obszar objęty sporządzanym planem obejmuje tereny położone w północno-zachodniej części Krakowa, ograniczone ulicami: Pasternik, Groszkową, Katowicką, Balicką, Witkiewicza oraz zachodnią granicą Krakowa.

Szczegółowe granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunekdostępny również na stronie internetowej http://planowanie.um.krakow.pl .

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa, w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 9 lutego 2010 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz aktualne oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.


strona bipPowrót do strony głównej planu