Archiwum BIP MJO - Muzeum Inżynierii Miejskiej
Dokument archiwalny

 

Zamówienia publiczneInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej wraz z uzyskaniem Pozwolenia na budowę oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla zadania: „Remont, adaptacja, rozbudowa i przebudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. Św. Wawrzyńca 15 w Krakowie”

 

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamia, że do realizacji przedmiotowego zadania wybrano firmę Biuro Projektów PKZ „ARKONA” Sp. z o.o., 31-115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/9. Cena brutto złożonej oferty wynosi: 608 850,00 PLN

Wybrana oferta zawiera propozycje wykonania pełnego zakresu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Zgodnie z przyjętym w specyfikacji kryterium nr 1: cena ofertowa - oferta otrzymała: 60 punktów.

Zgodnie z przyjętym w specyfikacji kryterium nr 2: rozwiązania w zakresie rozbudowy i przebudowy budynków - oferta otrzymała: 24,4 punkty.

Łącznie oferta otrzymała 84,4 punkty.

W postępowaniu złożono 1 ofertę. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1 lit a) upzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu określonego w art.94 ust.1 pkt 2.

 

 


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej wraz z uzyskaniem Pozwolenia na budowę oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla zadania: „Remont, adaptacja, rozbudowa i przebudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. Św. Wawrzyńca 15 w Krakowie”. Termin składania ofert upływa 03.02.2015 r. o godz. 10:00.

 

 Lista załączników:

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. SIWZ i zał. 1-12

   Załącznik 11 do SIWZ - część graficzna

 3. Załącznik 13 do SIWZ - Materiały inwestora:

 - zał. 13a Wstępne badania geologiczne

 - zał. 13b Mapka sytuacyjna

 - zał. 13c Materiały inwentaryzacyjne i archiwalna dokumentacja techniczna

 - zał. 13d Koncepcja rozbudowy i przebudowy zespołu budynków

 - zał. 13e Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego

 

Informacja o przesłaniu ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

 

Przesłane ogłoszenie o zamówieniu

 


 

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Ochrona fizyczna nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie przy ul. Stella-Sawickiego”


Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadamia, że do realizacji przedmiotowego zadania wybrano firmę WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o. 31-334 Kraków, ul. Łokietka 146, która złożyła ofertę nr 1. Wybrana oferta zawiera propozycje wykonania pełnego zakresu zamówienia zgodnie z SIWZ za najniższą cenę.

 

Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu złożono 6 ofert.

Oferta nr 1.

WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o. 31-334 Kraków, ul. Łokietka 146

Cena brutto złożonej oferty wynosi:166,91 PLN. Liczba przyznanych punktów: 10,00;

Oferta nr 2.

EKOTRADE Sp. z o.o. 00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4

Cena brutto złożonej oferty wynosi: 221,40 PLN. Liczba przyznanych punktów: 7,54;

Oferta nr 3.

PW Micros Józef Lipiński 85-147 Bydgoszcz, ul. Dąbrowa 20

Cena brutto złożonej oferty wynosi: 219,92 PLN. Liczba przyznanych punktów: 7,59;

Oferta nr 4.

Spółdzielnia MUSI w Krakowie 30-507 Kraków, ul. Celna 9

Cena brutto złożonej oferty wynosi: 225,83 PLN. Liczba przyznanych punktów: 7,39;

Oferta nr 5.

Feniks – Ochrona Sp. z o.o. 31– 429 Kraków, ul. Łukasiewicza 1

Cena brutto złożonej oferty wynosi: 189,81 PLN. Liczba przyznanych punktów: 8,79;

Oferta nr 6.

Agencja Ochrony Osób i Mienia JUSTUS Sp. z o.o. 30-733 Kraków, ul. Bagrowa 9

Cena brutto złożonej oferty wynosi: 173,87 PLN. Liczba przyznanych punktów: 9,60.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od daty przekazania faksem przedmiotowej informacji wykonawcom.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg pn:"Ochrona fizyczna nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie przy ul. Stella-Sawickiego". Termin składania ofert upływa 13.12.2013 r. o godzinie 10:00.


Lista załączników:


1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ i zał. 1-9

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dostawa i montaż mebli dla Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie wg. projektu aranżacji wnętrza hali D1/6 Muzeum.


Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadamia, że do realizacji przedmiotowego zadania wybrano firmę EURONOVA Sp. z o.o. Spółka komandytowa, 30-798 Kraków, ul. Wrobela 5, która złożyła ofertę nr 4. Wybrana oferta zawiera propozycje wykonania pełnego zakresu zamówienia zgodnie z SIWZ za najniższą cenę.

Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu złożono 4 oferty.

Oferta nr 1.

PROJEKTMEBEL S.C. 44-100 Gliwice, ul. Lotników 54

Cena brutto złożonej oferty 109 192,39 PLN. Liczba przyznanych punktów: 9,6;

Oferta nr 2.

Pracownie Konserwacji Zabytków „Wawel” Sp. z o.o. 30-148 Kraków, ul. Lindego 5

Cena brutto złożonej oferty wynosi: 132 590,31 PLN. Liczba przyznanych punktów: 7,9;

Oferta nr 3.

MEBLOMEX Sp. z o.o. 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 75

Cena brutto złożonej oferty wynosi: 130 975,32 PLN. Liczba przyznanych punktów: 8,0;

Oferta nr 4.

EURONOVA Sp. z o.o. Spółka komandytowa 30-798 Kraków, ul.Wrobela 5

Cena brutto złożonej oferty wynosi 105 086,28 PLN. Liczba przyznanych punktów: 10,0;

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po upływie 5 dni od daty przekazania faksem przedmiotowej informacji wykonawcom.

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg pn: Wykonanie dostawa i montaż mebli dla Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie wg. projektu aranżacji wnętrza hali D1/6 Muzeum.. Termin składania ofert upływa 06.09.2013 r. o godzinie 10:00


Lista załączników:1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ i zał. 1-8

3. zał 9. dokumentacja techniczna

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ogród Doświadczeń w Krakowie – rozbudowa produktu turystyki kulturowej: wykonanie ekspozycji edukacyjno-rekreacyjnych – ogrodu geologicznego, labiryntu oraz ogrodu zapachów”.

 

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamia, że do realizacji przedmiotowego zadania wybrano firmę MARCIN GAJDA Architektura Krajobrazu, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków. Cena brutto złożonej oferty wynosi: 432 131,80 PLN

Wybrana oferta zawiera propozycje wykonania pełnego zakresu zamówienia zgodnie z SIWZ za najniższą cenę. Zgodnie z przyjętym w specyfikacji kryterium oceny oferta otrzymała 10 punktów. W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1 lit a) upzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu określonego w art.94 ust.1 pkt 2.

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ogród Doświadczeń w Krakowie – rozbudowa produktu turystyki kulturowej: dostawa i montaż kontenera sanitarnego i magazynowego wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu niezbędnego dla zamontowania kontenerów w Ogrodzie Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie”

 

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamia, że do realizacji przedmiotowego zadania wybrano firmę P.W. HEPAMOS Sp. z o.o., Opatkowice 146 32-100 Proszowice. Cena brutto złożonej oferty wynosi: 485 865,97 PLN

Wybrana oferta zawiera propozycje wykonania pełnego zakresu zamówienia zgodnie z SIWZ za najniższą cenę. Zgodnie z przyjętym w specyfikacji kryterium oceny oferta otrzymała 10 punktów. W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1 lit a) upzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu określonego w art.94 ust.1 pkt 2.

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg pn: "Ogród Doświadczeń w Krakowie - rozbudowa produktu turystyki kulturowej: wykonanie ekspozycji edukacyjno-rekreacyjnych - ogrodu geologicznego, labiryntu oraz ogrodu zapachów". Termin składania ofert upływa 09.08.2013 r. o godzinie 15:00

 

Lista załączników:

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ i zał. 1-8

3. zał. 9 Dokumentacja projektowa

- zał. 9a Przedmiar

- zał. 9b Dokumentacja techniczna

- zał. 9c STWIOR

- UWAGA nowy termin składania ofert - zmiana do SIWZ z dnia 26.07.2013 r.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg pn:"„Ogród Doświadczeń w Krakowie – rozbudowa produktu turystyki kulturowej: dostawa i montaż kontenera sanitarnego i magazynowego wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu niezbędnego dla zamontowania kontenerów w Ogrodzie Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie”. Termin składania ofert upływa 08.08.2013 r. o godzinie 15:30.

 

 

Lista załączników:

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ i zał. 1-8

3. zał. 9 Dokumentacja projektowa

 - zał. 9a Przedmiar robót i formularz cenowy dostawy

 - zał. 9b Dokumentacja techniczna

 - zał.9c STWiOR

 - pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 02.08.2013 r.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

Dot. postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Ogród Doświadczeń w Krakowie – rozbudowa produktu turystyki kulturowej: dostawa i montaż kontenera sanitarnego i magazynowego wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu niezbędnego dla zamontowania kontenerów w Ogrodzie Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie”

Muzeum Inżynierii Miejskiej działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 unieważnia przedmiotowe postępowanie. Cena złożonej oferty (została złożona jedna oferta) przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg pn:"„Ogród Doświadczeń w Krakowie – rozbudowa produktu turystyki kulturowej: dostawa i montaż kontenera sanitarnego i magazynowego wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu niezbędnego dla zamontowania kontenerów w Ogrodzie Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie”. Termin składania ofert upływa 23.07.2013 r. o godzinie 10:00.Lista załączników:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ i zał. 1-8

3. zał. 9 Dokumentacja projektowa

- zał. 9a Przedmiar robót i formularz cenowy dostawy

- zał. 9b Dokumentacja techniczna

- zał.9c STWiOR

- pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 18.07.2013 r.

- pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 19.07.2013 r.

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie „Modernizacja dawnej zajezdni tramwaju elektrycznego – remont dachu i prace konstrukcyjne w hali D1 z wymianą instalacji elektrycznej oraz remont dachu hali D5 i rozpoczęcie rekonstrukcji bram”.

 

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamia, że do realizacji przedmiotowego zadania wybrano firmę DACHTECHNIKA Jerzy Pociask, 30-721 Kraków, ul. Lipska 57/66. Cena brutto złożonej oferty wynosi: 554 637,25 PLN

Wybrana oferta zawiera propozycje wykonania pełnego zakresu zamówienia zgodnie z SIWZ za najniższą cenę. Zgodnie z przyjętym w specyfikacji kryterium oceny oferta otrzymała 10 punktów. W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1 lit a) upzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu określonego w art.94 ust.1 pkt 2.

 

 

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg pn:" Modernizacja dawnej zajezdni tramwaju elektrycznego – remont dachu i prace konstrukcyjne w hali D1 z wymianą instalacji elektrycznej oraz remont dachu hali D5 i rozpoczęcie rekonstrukcji bram". Termin składania ofert upływa 07.06.2013 r. o godzinie 10:00.

 

 

 Lista załączników:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ i zał. 1-8

3. zał. 9 Dokumentacja projektowa:

- zał. 9a przedmiar

- zał. 9b-1 dokumentacja techniczna - hala D1

- zał 9b-2 dokumentacja techniczna - hala D5 dachy i brama (architektura cz. 1)

- zał. 9b-3 dokumentacja techniczna - hala D5 dachy i brama ( architektura cz.2)

- zał. 9b-4 dokumentacja techniczna - hala D5 dachy i brama ( konstrukcja)

- zał. 9b-5 dokumentacja techniczna -  bramy i drzwi

- zał 9b-6 dokumentacja fotograficzna

- zał.9b-7 inwentaryzacja

- zał. 9c STWiOR


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MAREK GOLONKA
Osoba publikująca:
MICHAŁ KOWALSKI
Data wytworzenia:
2008-12-23
Data publikacji:
2008-12-23
Data aktualizacji:
2015-02-17