Historia sporządzenia planu OPATKOWICE - PÓŁNOC Logo
 

Powierzchnia planu - 81,6 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: VIII Dębniki i X Swoszowice

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
MGGP S.A. BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO w Tarnowie


W dniu 20 października 2010 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CXIV/1539/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OPATKOWICE - PÓŁNOC" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 574, poz. 4419 z dnia 5 listopada 2010 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 6 grudnia 2010 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan umożliwi w sposób skoordynowany wprowadzenie nowej zabudowy w drodze ustalenia przeznaczenia tego terenu dla realizacji różnorodnego programu usługowego i mieszkaniowego zapewniając jednocześnie prawidłową obsługę komunikacyjną oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej, w oparciu o ustalenia obowiązującego Studium".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip