Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

W celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, placówki i przedszkola organizują zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Zgodnie z §3 Zarządzenia Nr 352/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.02.2015 r. w sprawie zasad organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (z późn. zm), na koordynatora zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Krakowie został wskazany Dyrektor Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie” - Pani Ewa Pohorecka.

 

Do zadań koordynatora należy:

1) przygotowywanie wykazu szkół i placówek realizujących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

2) opracowywanie sprawozdań z realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Gminie Miejskiej Kraków,

3) opracowanie regulaminu organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Gminie Miejskiej Kraków,

4) popularyzacja problematyki rozwoju i wychowania małego dziecka poprzez udzielenie instruktażu specjalistom z innych placówek,

5) ujednolicenie działań specjalistów szkół i placówek w zakresie diagnozowania dzieci,

6) wydawanie skierowań na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, do zespołów wczesnego wspomagania działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków,

7) prowadzenie ewidencji wydanych skierowań na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

8) pomoc rodzicom w wyborze zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stosownie do niepełnosprawności dziecka i jego potrzeb oraz możliwości organizacyjnych placówki.

 

Aktualny wykaz placówek i przedszkoli realizujących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, znajduje się na stronie internetowej Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie”:

http://www.owpp.pl/wp-content/uploads/2019/01/PLACÓWKI-ORGANIZUJĄCE-ZAJĘCIA-WCZESNEGO-WSPOMAGANIA-ROZWOJU-DZIECI.pdf

 

Zarządzenie Nr 352/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z 17.02.2015 w sprawie zasad organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (z późn.zm.).