Dokument archiwalny

Tytuł projektu: Miasta przeciwko wykluczeniu społecznemu.

Fundusz: INTERREG IIIC

Wartość projektu: 788 000,00 euro

Wartość dofinansowania: 90 904,00 euro

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Jednostka realizująca: Wydział Spraw Społecznych

Okres realizacji: lipiec 2005 – grudzień 2007

Opis projektu:

Celem projektu było stworzenie strategii społecznej rewitalizacji dzielnic poprzemysłowych zagrożonych degradacją i wykluczeniem społecznym; w Krakowie strefą docelową projektu została wybrana Nowa Huta, ze szczególnym uwzględnieniem czterech rejonów (os. Górali, os. Złotej Jesieni, ulica Sikorki, ulica Kantorowicka). Projekt realizowany był we współpracy z partnerem naukowym – Instytutem Socjologii UJ, który prowadzi badania socjologiczne w wybranych rejonach Nowej Huty, oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Istotnym elementem realizacji projektu CASE jest współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w Nowej Hucie.


Rezultaty projektu:

Ostatecznym rezultatem projektu było opracowanie „Modelowej Strategii Rewitalizacji” dzielnic miast zagrożonych degradacją i wykluczeniem społecznym oraz zebranie „dobrych praktyk” w radzeniu sobie z tymi problemami. Dokument „Modelowej Strategii Rewitalizacji” został przygotowany przy udziale wszystkich miasta partnerskich, jednakże to właśnie Kraków dostarczył najbardziej ciekawych rozwiązań, które stały się podstawą do opracowanie dokumentu Strategii.