Nieobowiązujący plan

UNIEWAŻNIONY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru KOBIERZYN - ZALESIE

Logo
 

Wyrokiem z dnia 9 listopada 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II OSK 1208/09) po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej Gminy Miejskiej Kraków od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 listopada 2008 r. (sygn. akt II SA/Kr 470/08) stwierdzającego nieważność uchwały Nr XXX/365/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Kobierzyn - Zalesie", oddalił skargę kasacyjną.

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 listopada 2008 r.

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 listopada 2009 r.

W związku z powyższym, orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 listopada 2008 r. stało się prawomocne.

 

Powierzchnia planu - 333 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: VIII Dębniki i IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

LokalizacjaUCHWAŁA NR XXX/365/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru KOBIERZYN - ZALESIE - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 100, poz. 726 z dnia 12 lutego 2008 r.

Plan obowiązywał od 14 marca 2008 r. do 9 listopada 2009 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Część północna
- Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 5 MB)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Część południowa
- Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Część północna
- Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Część południowa
- Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 3 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
- Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
- Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 19 grudnia 2007 r.

linki zewnętrzne

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 100, poz. 726 z dnia 12 lutego 2008 r. - ogłoszenie uchwały Nr XXX/365/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokumenty PDF ze strony bip.malopolska.pl):
Część 1link zewnętrzny-PDF  |  Część 2link zewnętrzny-PDF  |  Część 3link zewnętrzny-PDFstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Miniatura


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2008-03-14
Data publikacji:
2008-03-14
Data aktualizacji:
2020-02-05