Porozumienie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie

 

Celem Porozumienia jest stworzenie platformy współdziałania Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami zrzeszającymi i reprezentującymi przedsiębiorców krakowskich, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Istotną rolę Porozumienia jest także stworzenie możliwości wymiany informacji i doświadczeń dla poszczególnych instytucji na szerokim forum. Rola Miasta ogranicza się do wykonywania zadań administracyjnych, tzn. zapewnienia pomieszczenia na spotkania Porozumienia, obsługi korespondencyjnej oraz protokołów (oraz w niektórych przypadkach zaproponowaniu tematyki spotkań).
Członkowie Porozumienia spotykają się na comiesięcznych posiedzeniach w ramach jednego dużego zespołu. Przyjęta poprzednio formuła spotkań w mniejszych tematycznych grupach ze względu na niewielkie zainteresowanie i udział nie sprawdziła się. Przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz innych organizacji związanych z przedsiębiorczością uczestniczący w pracach Porozumienia na jednym ze spotkań zadecydowali o utworzeniu jednego wspólnego zespołu Porozumienia, w który utrzymano comiesięczną formułę spotkań (w każdy trzeci wtorek miesiąca). Z 17 organizacji i instytucji pierwotnie, aktywnie deklarujących swój udział w nowo stworzonej formule Porozumienia liczba członków  wzrosła do około 35, z czego regularnie i aktywnie w posiedzeniach Porozumienia uczestniczy jedynie około 15 członków.

Reasumując, można stwierdzić, że:
  • Porozumienie jest niezależną i „niezbiurokratyzowaną” platformą wymiany opinii i poglądów oraz zapoznawania się z polityką rozwoju Miasta, szczególnie w aspektach dotyczących MSP,
  • Otwarty charakter działania Porozumienia i dobrowolny udział jego członków wpływają na rzeczywiste zaangażowanie i pracę członków Porozumienia,
  • Opinie i decyzje Porozumienia, choć niewiążące, są brane pod uwagę, stąd działania WR na rzecz wspierania rozwoju MSP (pełniąc w niektórych przypadkach rolę swoistego „ucha” dla Wydziału Rozwoju Miasta czy też wentyla dla przedsiębiorców).


Protokoły spotkań Porozumienia