Społeczna Straż RybackaSpołeczna Straż Rybacka w Krakowie została utworzona przez Polski Związek Wędkarski – Zarząd Okręgu w Krakowie na podstawie Uchwały Nr XVII/135/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 1999 r.

Uchwalono Regulamin SSR, który stanowi załącznik do ww. uchwały.

Siedzibą SSR jest siedziba Zarządu Okręgu PZW w Krakowie, ul. Bulwarowa 43, 31-751 Kraków.

25 kwietnia 2001 zostało zawarte porozumienie pomiędzy Miastem Kraków, powiatami: chrzanowskim, krakowskim, myślenickim, proszowickim i wielickim wyrażające zgodę na współdziałanie Terenowych Grup SSR w zakresach określonych w Regulaminach tych Straży i wzajemnym honorowaniu upoważnień strażników SSR do przeprowadzania kontroli na wodach uprawnionego do rybactwa.

Zadaniem SSR jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

Terenem działania SSR są powierzchniowe wody śródlądowe użytkowane przez PZW – Zarząd Okręgu w Krakowie, w granicach terytorialnych powiatów zawierających porozumienie.