Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Bulwary Wisły – Ogłoszenia

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 15 lutego 2013 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z rozpatrzenia uwag.


Na podstawie art. 17 pkt 9 w związku z pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z pózn. zm.) , w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871), w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr XVII/206/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2007 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 25 lutego do 25 marca 2013 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach pracy Biura.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) udostępniony zostanie także na stronie internetowej: https://www.bip.krakow.pl .

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- wtorki: od 13:30 do 15:30
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 10:00 do 12:00.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Bulwary Wisły" w części podlegającej wyłożeniu, zostanie przeprowadzona w dniu 19 marca 2013 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie części podlegającej wyłożeniu.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2013 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierającego sposób rozpatrzenia uwag jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl .

Ponownie wykładana do publicznego wglądu część projektu planu (część tekstu i część załączników graficznych) obejmuje:
- ustalenia dla nowego terenu MN/U.1,
- zmiany w zakresie przeznaczenia terenu U.7,
- doszczegółowienia warunków zabudowy niektórych terenów,
- zmiany w zakresie zasad obsługi parkingowej.

Wyżej wymienione zmiany nastąpiły w następujących jednostkach redakcyjnych tekstu projektu planu:  §5 ust.1 pkt 5 wiersz 5 i 8, §7 ust. 8, ust. 9, §9 ust.2 pkt 21, §10 ust.4 pkt 1, §13 ust.1 pkt 1 lit. od a do g, §13 ust.1 pkt 3 lit.a, lit.b, lit.c, §13 ust.2 pkt 1, §13 ust.2 pkt 1 lit. b, lit. c, lit. d, §13 ust.2 pkt 2 lit.a, lit.b, §14 ust.3 pkt 5 lit.c,  lit.d tiret drugie, §16 ust.2 pkt 5, pkt 7, pkt 8, §17 ust.4 pkt 3 lit.i, tiret pierwsze, §17 ust.4 pkt 4 lit.a, §17 ust.5 pkt 6 lit.a, §18 ust.2 pkt 1 lit.a, lit.b, §20 ust.3 pkt 2 lit.c, lit.d, §20 ust.4 pkt 3 lit.a, §20 ust.4 pkt 6 lit.a, §22 ust. 1, §22 ust.2, §22 ust.4 pkt 1 lit.a tiret pierwsze, tiret drugie i tiret trzecie, §22 ust.4 pkt 1 lit.b, §24 ust.3 pkt 2, §24 ust.3 pkt 7, §27 ust.1, §33 ust.3 pkt 1, lit.a, lit.b, lit.c, §33 ust.3 pkt 2, §35 ust. 2, §35 ust.7 pkt 2, §35 ust.8 pkt 9, §35 ust.8 pkt 10, §35 ust.8 pkt 11, §35 ust.9 pkt 2, §35 ust.11 pkt 4 lit. g tiret czwarte, §35 ust.11 pkt 4 lit.h,  lit.i, §35 ust.12 pkt 3 lit.j,  lit.k, §39 ust.3 pkt 2, §39 ust.3 pkt 3, § 46.

Na Rysunku Planu oraz Rysunku Rozwiązań Infrastruktury Technicznej zostały wprowadzone zmiany, uwzględniające zmiany tekstu projektu planu, jak również zmiany w zakresie: przebiegu „linii regulacyjnej wysokości zabudowy” w terenach U.7 i MW/U.13, zmiany ustalenia ochrony zabytków dla kamienicy w terenie MW/U.13, zmiany przebiegu „strefy lokalizacji usług” na rzece Wiśle (w rejonie ujścia rzeki Wilgi), rezygnacji z oznaczenia „rejonu lokalizacji pali cumowniczych przewidzianych do awaryjnego cumowania w okresie występowania stanu zagrożenia powodziowego”, zmiany przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy w terenie U.2, objęcia działki przeznaczeniem MW.4, objęcia działki przeznaczeniem MN/U.1.

Ponadto informuję, że do projektu planu wprowadzono – jako element wynikający z odrębnych aktów prawnych – informację o fakcie wpisania do rejestru zabytków układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy Kazimierza w obrębie tzw. „nowego miasta” wraz z historycznymi przedmieściami: Łąką Św. Sebastiana, Podbrzeziem, oraz Polami Kazimierzowskimi – nr rejestru A-1273/M.OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 18 maja 2012 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr XVII/206/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2007 r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument jpg-rysunek

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 28 maja do 26 czerwca 2012 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

- czwartki: od 13:30 do 15:30
- poniedziałki, wtorki, środy i piątki: od 10:00 do 12:00.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Bulwary Wisły" zostanie przeprowadzona w dniu 18 czerwca 2012 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierającego sposób rozpatrzenia uwag jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.plOGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 23 kwietnia 2010 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XVII/206/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły", oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu - w dniach od 4 maja do 9 czerwca 2010 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt i dnia 4 czerwca), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

- poniedziałki: od 14:30 do 16:00
- wtorki, środy, czwartki i piątki: od 12:00 do 14:00.


Obszar objęty sporządzanym planem położony jest w centralnej części Krakowa, w dolinie rzeki Wisły - od Mostu Zwierzynieckiego do Stopnia Wodnego "Dąbie", w granicach dzielnic: VII Zwierzyniec, VIII Dębniki, I Stare Miasto, II Grzegórzki, XIII Podgórze.

Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument jpg-rysunek

Projekt planu (w tym granice jego obszaru) będzie udostępniony także na stronie internetowej: http://planowanie.um.krakow.pl .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres, podany w niniejszym Ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 4 maja 2010 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 14:30.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zwaną dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje: - o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły" - o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia ich do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierającego sposób rozpatrzenia uwag jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.plW związku z art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się o ANULOWANIU OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły", które ogłoszono w dniu 16 kwietnia 2010 r.OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 26 października 2007 r.
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XVII/206/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły".

Obszar objęty sporządzanym planem położony jest w centralnej części Krakowa, w dolinie rzeki Wisły - od Mostu Zwierzynieckiego do Stopnia Wodnego "Dąbie", w granicach dzielnic: VII Zwierzyniec, VIII Dębniki, I Stare Miasto, II Grzegórzki, XIII Podgórze.

Szczegółowe granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficznydokument jpg-rysunek

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 13), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 30 listopada 2007 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.


strona bipPowrót do strony głównej planu