Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXIV/821/09 UCHWAŁA NR LXIV/821/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Park Rzeczny Drwinka'' >>>UWAGA>>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego I. stwierdzające nieważność uchwały w części, tj.: 1/ § 23 ust. 1 uchwały w zakresie słów: ''obiekty i'', § 23 ust. 1 pkt 1 uchwały w zakresie słów: ''hale i'', ''hotelowym'', § 23 ust. 1 pkt 2 uchwały w zakresie słów: ''i pod kubaturowe obiekty'', § 26 ust. 1 pkt 2 uchwały w zakresie słów: ''gabinetem odnowy biologicznej'', 2/ ustaleń rysunku planu, w zakresie jakim odnoszą się one do terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, U, 1US, 2 US, 1ZPU, 2ZPU, 3ZPU, 4ZPU, 5ZPU, 6ZPU 3/ wyłączenie tych ustaleń tekstu uchwały w zakresie, w jakim odnoszą się do terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, U, 1US, 2 US, 1ZPU, 2ZPU, 3ZPU, 4ZPU, 5ZPU, 6ZPU. II. Wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa zapisów przedmiotowej uchwały w zakresie określonym w punkcie II niniejszego rozstrzygnięcia.>>>UWAGA>>>Sprostowanie Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z 12.08.2009 r. 2009-02-04

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIII/2957/18 UCHWAŁA NR CXIII/2957/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 października 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków agospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2018-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
VII/102/07 UCHWAŁA NR VII/102/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Park Rzeczny Drwinka''. 2007-02-28

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót