Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1600 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1-20

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
CXV/1600/10UCHWAŁA NR CXV/1600/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnic, zmienioną uchwałami Nr LXXXII/787/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r., Nr XCVII/912/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 1997 r., Nr CXII/1002/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 marca 1998 r. oraz Nr CXV/1053/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r (tekst jednolity ... 2010-11-03
CXV/1599/10UCHWAŁA NR CXV/1599/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa.<<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 09.12.2010 r. (nr WN.II.0911-129-10) stwierdzające nieważność uchwały w całości.. 2010-11-03
CXV/1598/10UCHWAŁA NR CXV/1598/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunków działania w sprawie zabezpieczenia os. Opatkowice i Wróblowice przed skutkami powodzi. 2010-11-03
CXV/1597/10UCHWAŁA NR CXV/1597/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CV/1416/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r. (z późn. zmianami). 2010-11-03
CXV/1596/10UCHWAŁA NR CXV/1596/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunków działań w celu zabezpieczenia osiedli Kościelniki, Ruszcza, Wadów, Węgrzynowice, Wolica, Wyciąże przed skutkami powodzi. 2010-11-03
CXV/1595/10UCHWAŁA NR CXV/1595/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie lokalizacji pomnika Armii Krajowej. 2010-11-03
CXV/1594/10UCHWAŁA NR CXV/1594/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr C/l 011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.<<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 09.12.2010 r. (nr WN.II.0911-128-10) stwierdzające nieważność uchwały w całości.. 2010-11-03
CXV/1593/10UCHWAŁA NR CXV/1593/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Krakowie dla wolontariuszy uczestniczących w XIX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 2010-11-03
CXV/1592/10UCHWAŁA NR CXV/1592/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie od 2010 r. bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie przy ul. Łanowej 41 od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach gruntowych będących własnością Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu. 2010-11-03
CXV/1591/10UCHWAŁA NR CXV/1591/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie od 2010 r. bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie przy ul. Łanowej 43 od opłaty rocznej, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości będącej własnością Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu. 2010-11-03
CXV/1590/10UCHWAŁA NR CXV/1590/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie od 2010 r. bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie przy ul. Łanowej 39 od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości będącej własnością Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu. 2010-11-03
CXV/1589/10UCHWAŁA NR CXV/1589/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Dukatów. 2010-11-03
CXV/1588/10UCHWAŁA NR CXV/1588/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą ''Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie'' i nadania statutu jednostce.<<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwały... 2010-11-03
CXV/1587/10UCHWAŁA NR CXV/1587/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Założeń programu rehabilitacji zabudowy blokowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 2010-11-03
CXV/1586/10UCHWAŁA NR CXV/1586/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Krakowa. 2010-11-03
CXV/1585/10UCHWAŁA NR CXV/1585/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2010 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 854 i 900 - zadania priorytetowe dzielnic). 2010-11-03
CXV/1584/10UCHWAŁA NR CXV/1584/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2010 (dot. zmian w planie dochodów, zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 853, 900 i 921 oraz w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym). 2010-11-03
CXV/1583/10UCHWAŁA NR CXV/1583/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2010 (dot. zmian planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926). 2010-11-03
CXV/1582/10UCHWAŁA NR CXV/1582/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury - Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu. 2010-11-03
CXV/1581/10UCHWAŁA NR CXV/1581/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 2010-11-03


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 >>>