Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1101-1120

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
VI/73/98UCHWAŁA NR VI/73/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Kraków zarządzania ruchem na drogach wojewódzkich i krajowych w mieście Krakowie. 1998-12-30
VI/61/98UCHWAŁA NR VI/61/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r. zmieniająca uchwałę Nr CI/939/97 Rady Miasta Krakowa z 17 grudnia 1997 r wprowadzającą czynsz regulowany oparty na ocenie wartości użytkowej lokalu mieszkalnego. 1998-12-23
VI/58/98UCHWAŁA NR VI/58/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej 1998-12-23
VI/65/98UCHWAŁA NR VI/65/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 1998 rok. (dot. zwiększenia przychodów i rozchodów budżetu). 1998-12-23
VI/66/98UCHWAŁA NR VI/66/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 1998 rok. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w wydatkach w działach: 70 89 91). 1998-12-23
VI/56/98UCHWAŁA NR VI/56/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. 1998-12-23
VI/60/98UCHWAŁA NR VI/60/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia w Gminie Kraków opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych cen za energię cieplną oraz opłat za składowanie odpadów komunalnych. 1998-12-23
VI/64/98UCHWAŁA NR VI/64/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/189/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych. 1998-12-23
VI/62/98UCHWAŁA NR VI/62/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie warunków podłączenia do miejskich sieci wodociągowych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnospławnej.<<>>WSA w Krakowie wyrokiem z 16.04.2010 r. (Sygn. akt II SA/Kr 188/10) w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie: I. stwierdził nieważność § 1 ust. 2, § 2, § 3, § 4, § 6 i § 7 uchwały II. w pozostałym zakresie skargę oddalił Wyrok NSA z 4 listopada 2010 r. (Sygn. akt II OSK 1783/10) odda... 1998-12-23
VI/57/98UCHWAŁA NR VI/57/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 1998-12-23
VI/63/98UCHWAŁA NR VI/63/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wniosku do Wojewody Krakowskiego. 1998-12-23
VI/67/98UCHWAŁA NR VI/67/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wypłaty Gminie Zielonki rekompensaty w wysokości 40 000 zł w ramach przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego "Regulacja potoku Rozrywka". 1998-12-23
VI/68/98UCHWAŁA NR VI/68/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przygotowywania i uchwalania budżetu miasta Krakowa na 1999 r. 1998-12-23
VI/59/98UCHWAŁA NR VI/59/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów. 1998-12-23
V/46/98UCHWAŁA NR V/46/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 1998 rok. (dot. zwiększenia dochodów zmniejszenia i zwiększenia wydatków zmian w przychodach i rozchodach). 1998-12-09
V/42/98UCHWAŁA NR IV/42/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 1998 rok (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z wprowadzeniem dodatkowych zadań realizowanych w ramach - LII). 1998-12-09
V/51/98UCHWAŁA NR V/51/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odwołania Komendanta Komisariatu X Policji. 1998-12-09
V/55/98UCHWAŁA NR V/55/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 1998-12-09
V/50/98UCHWAŁA NR V/50/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/126/95 Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia Gminy Kraków do Związku Międzygminnego pod nazwą "Zimowa Olimpiada 2006". 1998-12-09
V/44/98UCHWAŁA NR V/44/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 1998 rok. (dot. zmiany uchwały Nr CXIX/1066/98 RMK z dnia 3.VI.1998r. - korekta planu dochodów i wydatków budżetowych - LII). 1998-12-09


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>