Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Łuczanowice - Ogłoszenia

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 23 kwietnia 2010 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice" w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10, w związku z art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu, w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice" (druk nr 1311 po II czytaniu projektu uchwały). Zmiany dotyczą:

1. działki nr 103/1 przy ul. Godebskiego - zmiany przeznaczenia części terenu usług kultu religijnego UK na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - "MN1a" z jednoczesnym przedłużeniem nieprzekraczalnej linii zabudowy z terenów sąsiednich MN1. Północna część działki w sąsiedztwie cieku pozostała w dotychczasowym przeznaczeniu jako teren zieleni urządzonej i została oznaczona na Rysunku Planu jako "ZP3b". Południowo-zachodnia część działki nr 103/1 pozostała (jak w projekcie planu przedstawionym do uchwalenia) jako teren KDD;

2. działki nr 102/1 - zmiany przeznaczenia z terenu zieleni urządzonej - zespół pałacowo-parkowy - ZP1 na teren zieleni urządzonej -"ZP3a";

3. wykreślenia drogi KDW (sięgacz) biegnącej m.in. po działkach 91/4 i 91/6 przy ul. Morstina;

4. wykreślenia w całości ppkt b w paragrafie 21 ust. 3 pkt 3;

5. wyznaczenia nowego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - "MN4a" obejmującego część działki nr 55/2 przy ul. Glinik;

6. zmian w tekście projektu planu, wynikających z wprowadzenia poprawek, zapewniających spójność i zgodność z prawem rozwiązań planistycznych.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 4 maja 2010 r. do 1 czerwca 2010 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:
- poniedziałki: 1400 - 1600
- wtorki, środy, czwartki piątki: 1000 - 1200


Projekt planu (w zakresie ponownie wykładanym) będzie udostępniony także na stronie internetowej http://planowanie.um.krakow.pl .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyniku wprowadzonych zmian w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w zakresie wprowadzonych zmian określonych powyżej.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres, podany w niniejszym Ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego - w zakresie wprowadzonych zmian - zostanie przeprowadzona w dniu 17 maja 2010 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3/4, Sala im. J. Lea o godz.1430.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice",
- o prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu miejscowego.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w zakresie wprowadzonych zmian - podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
- stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.

Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierającego sposób rozpatrzenia ww. uwag lub wniosków i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.plOGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10 kwietnia 2009 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr VII/106/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice" ,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice" oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do w/w planu - w dniach od 20 kwietnia do 19 maja 2009 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

- poniedziałki: 1430 - 1630
- wtorki, środy, czwartki piątki: 1300 - 1500


Obszar objęty sporządzanym planem położony jest w północno - wschodniej części Krakowa, w dzielnicy XVII. Od północy przylega do granicy miasta, sąsiaduje z terenami gminy Kocmyrzów - Luborzyca.

Granice obszaru objętego projektem planu określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2009 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 11 maja 2009 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, Sala Portretowa, początek o godz. 1430.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice",
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie ddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2009 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 20 lipca 2007 r.
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice".

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr VII/106/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice”.

Obszar objęty sporządzanym planem położony jest w północno-wschodniej części Krakowa, w granicach dzielnicy XVII - Grębałów. Od północy przylega do granicy miasta, sąsiaduje z terenami gminy Kocmyrzów - Luborzyca.

Szczegółowe granice obszaru określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie – w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 13), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 28 sierpnia 2007 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.


strona bipPowrót do strony głównej planu


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2007-03-12
Data publikacji:
2007-03-12
Data aktualizacji:
2015-06-15
 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-01-23 11:18:06
TOMASZ GDULA
 Przeniesiono do archiwum
2015-06-15 12:24:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-17 13:14:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-07-07 13:21:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-03-20 08:21:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-05 14:44:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-05 14:44:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-11 12:49:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-12-15 14:17:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-11-03 14:43:06
TOMASZ GDULA
 Edycja