Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Mogiła – Procedura

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 13 lipca 2007 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 21 sierpnia 2007 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 1874/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 września 2007 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 3 lipca 2009 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 14 lipca do 11 sierpnia 2009 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 22 lipca 2009 r.
 7. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 25 sierpnia 2009 r.
 8. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu, w tym uwag zgłoszonych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - Zarządzenie Nr 1998/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 września 2009 r. - zmienione zarządzeniem Nr 2229/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 października 2009 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 90/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 stycznia 2010 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 3 lutego 2010 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 3 marca 2010 r. - drugie czytanie projektu uchwały - głosowanie nad uchwaleniem planu odroczone.
 12. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 16 lipca 2010 r.
 13. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 28 lipca do 25 sierpnia 2010 r.
 14. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu - 9 sierpnia 2010 r.
 15. Termin wnoszenia uwag dotyczących ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu - do 8 września 2010 r.
 16. Rozpatrzenie uwag dotyczących ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu - Zarządzenie Nr 2408/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 września 2010 r.
 17. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 3 listopada 2010 r. - głosowanie nad uchwaleniem planu - Uchwała Nr CXV/1555/10 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu.
 18. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 604, poz. 4787 z dnia 23 listopada 2010 r.


strona bipPowrót do strony głównej planu