Historia sporządzenia planu WITKOWICE Logo
 

Powierzchnia planu - 176 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Biały Prądnik

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie


W dniu 2 grudnia 2009 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXXVII/1131/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WITKOWICE" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 767, poz. 5982 z dnia 11 grudnia 2009 r.: część 1, część 2 (Dokumenty PDF ze strony bip.malopolska.pl) - weszła w życie w dniu 11 stycznia 2010 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan "Witkowice" obejmuje obszar położony w północnej części miasta Krakowa w zasięgu strefy podmiejskiej, ograniczony granicą miasta, będącym w trakcie opracowywania miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Dolina Prądnika" oraz obowiązującymi planami "Witkowice - Głogowa" i jedną z 17 zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, a także granicą uchwalonego planu "Górka Narodowa Zachód". Obszar omawianego planu w całości znajduje się w strefie kształtowania systemu przyrodniczego i w przeważającej części stanowi tereny otwarte, oraz tereny zieleni publicznej i leśnej, przyległe do rzeki Prądnik. Znajdują się w nim także fortyfikacje z towarzyszącą zielenią forteczną. Bezpośrednie powiązanie obszaru planu z atrakcyjnym krajobrazowo terenem "Doliny Prądnika", a ponadto położenie w granicach otuliny Jurajskich Parków Krajobrazowych oraz częściowo w systemie zieleni i parków rzecznych, wymaga umiejętnego połączenia ochrony terenów cennych przyrodniczo oraz istniejącego i przyszłego zagospodarowania tego obszaru. Przez obszar planu "Witkowice" przebiega część projektowanej północnej obwodnicy Krakowa. W pozostałej części obszar jest już zainwestowany zespołami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wymaga uporządkowania i doposażenia w usługi o charakterze lokalnym. W obszarze "Witkowice" istnieją pewne rezerwy terenów dla zabudowy mieszkaniowej, dlatego też celem szczególnym winna być dbałość o ich racjonalne zagospodarowanie. Część terenu w rejonie zachowała układ przestrzenny dawnej wsi i znajduje się w integracyjnej strefie ochrony wartości kulturowych, gdzie wymagane są działania respektujące i asymilujące istniejące wartości urbanistyczne i architektoniczne. Ochroną objęty jest także teren Szpitala Okulistycznego, który znajduje się w rewaloryzacyjnej strefie ochrony wartości kulturowych i jest obiektem wpisanym do ewidencji konserwatorskiej".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip