Ryszard Marek

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych 

 

Al. Powstania Warszawskiego 10
31-549 Kraków
pokój 416
telefon:12-61-69-276
 

Zadania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych określa Zarządzenie Nr 184/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania uprawnień i obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej.

 

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1. Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Krakowa, miejskich jednostkach organizacyjnych i miejskich osobach prawnych.

2. Prowadzenie spraw związanych z upoważnianiem pracowników Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych i miejskich osób prawnych, do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

3. Prowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

4. Kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony tajemnicy służbowej w komórkach wewnętrznych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych i miejskich osób prawnych.

 

Biogram
Ryszard Marek ur. 19 maja 1972 r. w Bochni jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1996 r.). W latach 1996-1998 odbył aplikację sądową w ówczesnym Sądzie Okręgowym w Krakowie, zakończoną egzaminem sędziowskim. Posiada uprawnienia radcy prawnego.
Od początku swojej aktywności zawodowej związany z Urzędem Miasta Krakowa. W latach 1996-1999 pracował w Wydziale Skarbu Miasta. W okresie od lipca 1999 r., do końca 2002 r. był Kierownikiem Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Z dniem 1 stycznia 2003 r. objął stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
 
Działa w strukturze Kancelarii Prezydenta. Podległe komórki organizacyjne: Kancelaria Tajna.