Obowiązujący plan OBSZARU SCALEŃ SKOTNIKI Logo
 

UWAGA:

1) Od dnia 2 marca 2019 r. w części obszaru planu obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWY"plan sporządzany
2) Wyrokiem z dnia 26 marca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie skargi na uchwałę Nr CXI/1118/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru scaleń Skotniki":
I. stwierdził nieważność uchwały w § 9, § 4 pkt 3 lit. c, § 5 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 2, § 6 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz rysunku planu dotyczące terenów oznaczonych symbolami 6ZO i 7ZO w całości, a także symbolem 4MN i 9KD (D) - w zakresie części działek Nr 4/1, 5/1, 6/1, 7/4, 8, 9/1 stanowiących użytek rolny klasy RIVa;
II. określił, że zaskarżona uchwała nie może być wykonywana.
W związku z powyższym orzeczeniem plan nie obowiązuje ww. zakresie.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Orzeczenie jest prawomocne od dnia 7 grudnia 2007 r.

 

Powierzchnia planu - 16,9 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXI/1118/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "OBSZARU SCALEŃ SKOTNIKI" w Krakowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 632, poz. 3895 z dnia 14 października 2006 r.

Plan obowiązuje od dnia 14 listopada 2006 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)
- zaktualizowany na dzień 2 marca 2019 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Gospodarka wodno-ściekowa
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 3 MB) - zaktualizowany na dzień 2 marca 2019 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Elektroenergetyka, gazownictwo i telekomunikacja
Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 2 MB) - zaktualizowany na dzień 2 marca 2019 r.

dokument jpg-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 1 MB)
- uchwalony w dniu 7 czerwca 2006 r.

dokument jpg-rysunek

Rysunek planu - infrastruktury technicznej - Gospodarka wodno-ściekowa
- Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 1 MB) - uchwalony w dniu 7 czerwca 2006 r.

dokument jpg-rysunek

Rysunek planu infrastruktury technicznej - Elektroenergetyka, gazownictwo i telekomunikacja
- Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 1 MB) - uchwalony w dniu 7 czerwca 2006 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 4 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 5 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 7 czerwca 2006 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 632, poz. 3895 z dnia 14 października 2006 r. - ogłoszenie uchwały Nr CXI/1118/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca 2006 r. (Dokument pdf ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie

Niewielki obszar objęty planem, o powierzchni ok. 17 ha, położony jest w Dzielnicy VIII "Dębniki", obejmując część osiedla Skotniki, w południowo-zachodniej części Krakowa. Obszar planu ograniczony jest od południa i wschodu ulicą Unruga, a od północy i zachodu sąsiaduje z terenami krajobrazu naturalnego otwartego Bodzowa - Kostrze. Zabudowa mieszkaniowa tego rejonu Skotnik posiada wyłącznie charakter zabudowy jednorodzinnej.
Celem sporządzania planu było zapewnienie możliwości lokalizowania tu nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przede wszystkim w tej części, która w wyniku przeprowadzonych scaleń została podzielona na działki budowlane.
Obszar, którego użytkowanie rolnicze praktycznie zanikło, jest obecnie prawie niezainwestowany. W części nieznacznie pochylony w kierunku północnym posiada wysokie walory widokowe, z piękną ekspozycją w kierunku północnym, począwszy od charakterystycznej formy Kopca Kościuszki, poprzez pasmo Słowińca, garb Lasu Wolskiego i wzgórze z klasztorem OO. Kamedułów na Bielanach, kończąc na odległych zalesionych Podgórkach Tynieckich i fragmentach Garbu Tenczyńskiego. Wzdłuż północnej granicy obszar graniczy z częścią Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego, natomiast zachodnia część terenu znajduje się w granicach jego otuliny.
Biorąc pod uwagę te walory, bliskość terenów zielonych jak i nieznaczną odległość do centrum miasta teren wydaje się być atrakcyjnym, położonym poza intensywnymi obszarami zabudowy miejskiej, miejscem do zamieszkania.
Plan określa przeznaczenie terenów oraz sposób ich zagospodarowania, wyznaczając tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w południowej i wschodniej części obszaru, oraz ich obsługę komunikacyjną i zasady realizacji sieci infrastruktury technicznej. Tereny po północnej i północno-wschodniej stronie przeznacza się na tereny otwarte i zieleni, chroniąc je przed nową zabudową.
Ustalenia projektu planu zapewniają uporządkowany i kompleksowy sposób zagospodarowania tego obszaru, przy zachowaniu zasad ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju oraz uwzględnieniu podjętej wcześniej i przeprowadzonej częściowo procedury scalenia gruntów.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip