BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

Dział Pielęgnacyjno – Rehabilitacyjny

Kierownik: Agata Potańczyk

Adres: ul. Nowaczyńskiego 1, budynek główny, I piętro

Tel.: 12/255-41-78

e-mail: medyczny@dpsnowaczynskiedo.pl

Zadania Działu Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjnego:

 

1. Pracą Działu kieruje Kierownik Działu Pielęgnacyjno – Rehabilitacyjnego.

2. Do zadań Działu należy w szczególności:

    1) umożliwienie i organizowanie dostępu do przysługujących mieszkańcom na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych;

    2) sprawowanie całodobowej opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej, również w czasie zajęć organizowanych poza Domem;

    3) współpraca z lekarzem i specjalistami prowadzącymi leczenie mieszkańców placówki;

    4) zabezpieczenie podstawowych świadczeń opiekuńczych mieszkańcom, którzy nie mogą samodzielnie wykonać tych czynności;

    5) podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, stosownie do indywidualnych potrzeb;

    6) koordynowanie działań i indywidualnych planów wsparcia mieszkańca z programem aktywizacji mieszkańców;

    7) zapewnienie utrzymania właściwej higieny i możliwie jak najlepszego stanu psychofizycznegomieszkańców;

    8) zapewnienie utrzymania właściwego poziomu higieniczno – sanitarnego wszystkich pomieszczeń Domu zgodnie z zaleceniami państwowego inspektora sanitarnego i wprowadzonymi procedurami;

    9) zakup leków i środków opatrunkowych oraz ich rozliczanie;

    10) realizacja indywidualnych planów wsparcia, udział w opracowaniu grupowych i indywidualnych programów pracy terapeutycznej i planów wsparcia;

    11) opiniowanie wniosków o udział mieszkańców w terapii zajęciowej oraz innych zajęciach wymagających takiej zgody;

    12) zapewnienie wyposażenia Domu w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny a mieszkańców Domu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

    13) opracowywanie planów pracy Działu oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;

    14) zapewnienie funkcjonowania Domu podczas nieobecności Dyrektora Domu i w godzinach nocnych.