BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

Dział Techniczno – Gospodarczy

Kierownik: Agnieszka Pieczonka

Adres: ul. Nowaczyńskiego 1, budynek administracyjno-hotelowy, I pietro

Tel.: 12/255-41-87

Fax: 12/255-41-61 wew.192

e-mail: techniczny@dpsnowaczynskiego.pl

 

Zadania Działu Techniczno - Gospodarczego:

 

1. Pracą Działu kieruje Kierownik Działu Techniczno – Gospodarczego.

2. Do zadań Działu należy w szczególności:

    1) sporządzanie projektów umów i zamówień wchodzących w zakres działalności Działu;

    2) współpraca z Działem Finansowo – Księgowym przy opracowywaniu planu finansowego;

    3) sporządzanie planów rzeczowych dotyczących prac remontowych oraz inwestycji;

    4) planowe i terminowe zakupy sprzętu, urządzeń oraz koniecznych materiałów w celu właściwego zagospodarowania i funkcjonowania Domu;

    5) zapewnienie sprawnego działania sprzętu i urządzeń technicznych;

    6) zapewnienie stałego oświetlenia, dostawy ciepłej i zimnej wody, ogrzania pomieszczeń;

    7) dostarczanie środków czystości dla mieszkańców, pracowników i pomieszczeń Domu;

    8) wyposażenie pracowników w odzież roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej;

    9) przestrzeganie stanu czystości i higieny w obiektach Domu, zgodnie z zaleceniem państwowego inspektora sanitarnego oraz wprowadzonymi procedurami;

    10) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem samochodu i rozliczeniem paliwa;

    11) nadzór nad systemem informatycznym, jego stanem technicznym i właściwym funkcjonowaniem;

    12) zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym, polegające w szczególności na wdrożeniu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych;

    13) prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i przedmiotów o niskiej wartości;

    14) organizacja pracy związanej z przygotowaniem sprzętu i materiałów do likwidacji;

    15) organizowanie i przeprowadzanie postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego oraz prowadzenie rejestru zamówień publicznych;

    16) nadzór i kontrola nad realizacją umów zawartych w drodze zamówień publicznych oraz zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

    17) przygotowanie i prowadzenie pełnej dokumentacji zadań związanych z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych;

    18) prawidłowe zabezpieczenie składników majątkowych Domu przed kradzieżą i zniszczeniem, z zachowaniem przepisów BHP i ppoż.;

    19) analiza i kontrola merytoryczna faktur wystawianych przez wykonawców z tytułu zakupów, usług i robót remontowo – budowlanych;

    20) prowadzenie dokumentacji zakupów materiałów i wyposażenia oraz usług;

    21) współpraca z Komisją Inwentaryzacyjną;

    22) współpraca z pracownikiem zatrudnionym na Stanowisku ds. BHP;

    23) realizacja zadań obrony cywilnej;

    24) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych Domu, pełnomocnictw oraz procedur wewnętrznych w zakresie wynikającym z działalności Działu, przekazywanie ich do realizacji oraz kontrola ich wykonania;

    25) współpraca z innymi działami i instytucjami w zakresie zaopatrzenia w sprzęt i materiały, usuwania odpadów komunalnych, przeglądu i konserwacji urządzeń, sprzętu, instalacji, obiektów itp.