Referat Transportu i Działalności Regulowanej

TAXI przepisy, egzaminy

 

 

 

 

 

 

INFORMATOR DLA PASAŻERÓW TAKSÓWKI

 

 

Informator dla pasażerów taksówki 

 

 

1. Stan licencji taxi w latach 2002-2018

 

 

2. Dane statystyczne dotyczące egzaminów i licencji taxi.

 

3. Informacje dot. wykonywania usług przewozowych taksówką.

 

Od dnia 28 lipca 2009 r. obowiazuje uchwała Nr LXXVI/977/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 407, poz. 2951), która wprowadza:
1/ dwie strefy taryfowe, tj.:

  • I strefa - tereny miasta silnie zurbanizowane, w jej granicach można stosować tylko taryfę 1 i/lub 2, w zależności od pory dnia i tygodnia,

  • II strefa - rejony miasta o mniejszym zaludnieniu, w uproszczeniu wyznaczają ją: na południu - obwodnica autostradowa, na zachodzie - obiekty Szpital im. Babińskiego, Kampus UJ, Las Wolski, na północy przebiega blisko granic miasta lub się z nią pokrywa, na wschodzie - cmentarz grębałowicki, huta im. Sendzimira, most Wandy, obiekty przemysłowe w Płaszowie, linia kolejowa do Tarnowa i Wieliczki; w jej granicach taksówkarze mogą (ale nie muszą) stosować taryfę 3 i/lub 4, w zależności od pory dnia i tygodnia;

2/ maksymalne, urzędowe ceny w granicach administracyjnych miasta:

  • opłata początkowa za wynajęcie taksówki i przejazd pierwszego odcinka                             - 7,00 zł,
  • taryfa 1 (opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 6:00 - 22:00) - I strefa            - 2,80 zł,
  • taryfa 2 (opłata za przejazd 1 km w godz. 22:00 - 6:00 oraz w niedziele i święta) - I strefa  - 4,20 zł,
  • taryfa 3 (opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 6:00 - 22:00) - II strefa           - 5,60 zł,
  • taryfa 4 (opłata za przejazd 1 km w godz. 22:00 - 6:00 oraz w niedziele i święta) - II strefa - 8,40 zł,
  • opłata za jedną godzinę postoju dla wszystkich taryf                                                        - 38,00 zł,

Taksówkarze mogą indywidualnie określać poszczególne opłaty, pod warunkiem nie przekroczenia ich wysokości określonych w tej uchwale.

 

 

Wraz z wejściem w życie ww. uchwały należy w cenniku opłat uszczegółowić poszczególne opłaty taryfowe, poprzez zdefiniowanie ich odpowiednio określeniem „strefa I" lub strefa II", wg wzoru znajdującego się w poniższych "Materiałach pomocniczych".

Ponadto od dnia 30 kwietnia 2009 r. obowiązują znowelizowane "Przepisy porządkowe dla przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi", zgodnie z którymi w przypadku przebiegu zamówionego przewózu przez dwie strefy taryfowe taksówkarz ma obowiązek, przed włączeniem taksometru, uprzedzić o ich granicach, a w czasie przejazdu z chwilą przełączenia taksometru na wyższą taryfę poinformować o tym pasażera. Jeżeli jednak rozpoczęcie i zakończenie przewozu następuje w tej samej strefie taryfowej, kierowca musi, pomimo częściowego przejazdu w innej strefie, zastosować tylko jedną taryfę. Także w przypadku, gdy w czasie jazdy taksówką następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie, kierowca powinien poinformować o tym pasażera z chwilą przełączenia taksometru.

 

4. Aktualne akty prawne dot. wykonywania transportu drogowego taksówką:

 

5. Materiały pomocne w wykonywaniu usług transportowych taksówką (do samodzielnego sporządzenia i/lub wydruku):

6. Informacje dot. egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.

 

 

INFORMACJA O EGZAMINACH w 2019 r.

 

Egzaminy odbyły się w dniach: 14.02.2019 r., 19.02.2019 r., 07.03.2019 r., 19.03.2019 r., 26.03.2019 r. i 09.04.2019 r.

Kolejne terminy egzaminów: 16.04.2019 r. (brak miejsc) i 30.04.2019 r. (przyjmowane są zapisy).

Dalsze terminy egzaminów uzależnione będą od ilości osób zainteresowanych, jednakże kolejny egzamin odbędzie się nie wcześniej niż 30.05.2019 r.

 

 

Dalsze terminy egzaminów uzależnione będą od ilości osób zainteresowanych.

 

 

 

Każdy, kto chce ubiegać się o licencję taksówkarza, winien wykazać się wiedzą z zakresu topografii miasta i prawnych zagadnień związanych z tym zawodem.
Egzamin składa się z 35 pytań w formie testu wyboru i jest podzielony na dwie części. 24 pytania obejmują zagadnienia topografii miasta (położenie ulic, placów i osiedli, lokalizacja ważniejszych obiektów takich jak urzędy, dworce, szpitale, tatry i kina), a 11 kolejnych pytań - z przepisów miejscowych dot. taksówek. Testy zawierają pytania z opublikowanych poniżej wykazów. Przed przystąpieniem do egzaminu należy ukończyć szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką (wykaz ośrodków szkoleniowych - poniżej).
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu należy złożyć najpóźniej na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i kopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin w wysokości 140,00 zł. Zapisy na egzamin prowadzone są na Stanowisku ds. Czynności Pokontrolnych zawiązanych z Działalnoscią OSK i Transportu, al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne, I piętro, pokój 82, tel. (12) 616-94-74.

 

Podstawa prawna: uchwała Nr XCII/1367/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2013 r. poz. 7240)

 

       Materiały szkoleniowe do egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką:

 7.  Informacja w sprawie kierowców świadczących usługi przewozu osób, zlecanych za pomocą mobilnej aplikacji Uber.

  

Wykaz mandatów karnych, skarbowych nałożonych przez urzędy skarbowe na kierowców Uber za popełnienie wykroczeń skarbowych z art. 60 Kodeksu karnego skarbowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2137), tj. brak w pojeździe kasy rejestrującej (fiskalnej) podczas świadczonych usług przewozowych taksówką:

 

1/   KM-09.7346.5-75/2016 – Mariusz B., US Nowa Huta, mandat karny z 16.03.2017 r., przewóz 29.04.2016 r.

2/   KM-09.7346.5-80/2016 – Tomasz C., US Nowa Huta, mandat karny z 16.03.2017 r., przewóz 30.04.2016 r.

3/   KM-09.7346.5-82/2016 – Dmytro K., US Nowa Huta, mandat karny z 16.03.2017 r., przewóz 06.05.2016 r.

4/   KM-09.7346.5-83/2016 – Tadeusz W., US Nowa Huta, mandat karny z 16.03.2017 r., przewóz 09.05.2016 r.

5/   KM-09.7346.5-87/2016 – Oskar D., US Starachowice, mandat karny z 31.01.2017 r., przewóz 12.05.2016 r.

6/   KM-09.7346.5-96/2016 – Łukasz M., US Nowa Huta, mandat karny z 23.03.2017 r., przewóz 29.06.2016 r.

7/   KM-09.7346.5-97/2016 – Dmytro K., US Śródmieście mandat karny z 02.03.2017 r., przewóz 30.06.2016 r.

8/   KM-09.7346.5-100/2016 – Dawid S., US Nowa Huta, mandat karny z 16.03.2017 r., przewóz 02.07.2016 r.

9/   KM-09.7346.5-105/2016 – Bartłomiej S.,US Proszowice, mandat karny z 30.03.2017 r., przewóz 09.07.2016 r.

10/ KM-09.7346.5-23/2017 – Dariusz J.,US., Wadowice, mandat karny z 04.08.2017 r., przewóz 09.12.2016 r.

 

 

Pracownicy Urzędu, w ramach swoich obowiązków służbowych wynikających z art. 103 pkt 3 i 5, w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1826, z późn. zm.) od wielu lat przeprowadzają, w różnych porach dnia (także nocnych) i dniach tygodnia (także wolnych od pracy), czynności wobec wielu różnych nielegalnych przewoźników osób, nie tylko wobec kierowców Uber, które są zlecane na polecenia służbowe przełożonych i polegają na utrwaleniu numerów rejestracyjnych pojazdów oraz podanych przez dostawcę aplikacji Uber wizerunków i imion kierowców. Pracownicy Urzędu Miasta Krakowa nie przeprowadzają żadnych czynności kontrolnych podczas przewozu zamówionego za pomocą mobilnej aplikacji Uber, w związku z tym nie okazują oni kierowcom legitymacji służbowych. Z kolei działania urzędników po wyświadczeniu usługi przewozowej wykonywane są na podstawie art. 17 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, z późn. zm.) i nakierowane na ujawnianie wykroczeń z art. 601 § 1 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, z późn. zm.) w trakcie wykonywania przewozu osób bez wymaganych licencji i zezwoleń oraz w sposób niezgodny z uregulowaniami art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, z późn. zm.).

 

Z dotychczas złożonych w latach 2015-2017 w krakowskich sądach 46. wniosków o ukaranie kierowców Uber, zostało wydanych 38 wyroków nakazowych z  orzeczonymi grzywnami od 100 zł do 2.000 zł na łączną sumę 21.700 zł + koszty sądowe 4.570 zł. Szesnaście z tych wyroków uprawomocniło się i w obrocie prawnym funkcjonuje łącznie 16. prawomocnych wyroków orzeczonych wobec kierowców Uber, w których sąd uznał obwinionych za winnych popełnienia wykroczeń polegających na świadczeniu usług przewozu osób bez wymaganej licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

 

Ponadto, dotychczasowe, jednomyślne orzecznictwo krakowskich sądów wyrażone w 9. wyrokach wydanych w postępowaniach zwyczajnych, zarządzonych po wniesionych sprzeciwach od wyroków nakazowych wskazuje, że Prezydent Miasta Krakowa posiada uprawnienie oskarżyciela publicznego wynikające z art. 17 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i posiada prawo, a nawet obowiązek ujawnić wykroczenia i kierować do sądów wnioski o ukaranie ich sprawców.

 

Także Małopolski Inspektorat Transportu Drogowego podejmuje działania przeciw nieuczciwej konkurencji w przewozach osób. W w latach 2015-2017 inspektorzy ITD skontrolowali 20. kierowców Uber, którzy uprzednio wyświadczyli usługi przewozowe osób zamówione za pomocą mobilnej aplikacji. W wszystkich przypadkach stwierdzono wykonywanie usług przewozowych bez posiadania wymaganej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób. Kontrolerzy wszczęli wobec tych przewoźników postępowania w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych w wysokości 8 tysięcy złotych za każde naruszenie (u większości kierowców Ubera stwierdzono po 3 naruszenia), łączna suma kar - 400 tysięcy złotych.

 

W załączeniu - tabelaryczne zestawienie wydanych przez krakowski sąd wyroków wobec nielegalnych przewoźników osób w latach 2011-2017 oraz przeprowadzonych w latach 2013-2017 przez Małopolską Inspekcję Transportu Drogowego kontroli wobec nielegalnych przewoźników osób kontroli wobec nielegalnych przewoźników osób.

 

Decyzje o zastosowaniu sankcji przewidzianych w Kodeksie wykroczeń podejmują sądy. Innowacyjny charakter usług nie zwalnia kierowców przyjmujących zlecenia przewozu za pomocą aplikacji Uber z przestrzegania przepisu ustawy o transporcie drogowym dotyczącego wymogu uzyskania stosownej licencji przy wykonywaniu krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób. Ocena ta jest zbieżna ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w odpowiedzi na wniosek Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec właściciela aplikacji Uber – w swoim piśmie zatytułowanym „Informacja o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia" z dnia 8 kwietnia 2016 r. znak DDK-60-280/16/AN stwierdził, że model biznesowy Uber narusza istniejący ład regulacyjny na rynku przewozu osób taksówką. Także stanowisko Ministerstwa Finansów w powyższej kwestii nie pozostawia wątpliwości. W odpowiedzi z dnia 26 lutego 2015 r. na interpelację poselską podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów stwierdził, że przepisy ustaw podatkowych dotyczących kas rejestrujących jednakowo traktują osoby oferujące przewóz za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz osoby oferujące takie usługi bez pośrednictwa aplikacji mobilnej i w takim przypadku nie ma żadnego znaczenia forma dokonywanej płatności za przejazd (źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5CF9400E&view=null. Ponadto, przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług stanowią, że w miejscu świadczenia usług uwidacznia się ceny jednostkowe usługi w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości. Jeżeli sprzedawca usługi nie wykonuje tych obowiązków, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20 tysięcy złotych.

W dostępnej na stronie https://s3.amazonaws.com/uber-regulatory-documents/country/poland/RASIER+OPERATIONS+BV+Agreement+-+Poland+November+24+2015.pdf wzorcowej umowie aż w trzech miejscach, jej postanowienia określają, że przewoźnik powinien posiadać licencję na świadczenie usług przewozu osób, tj. (pisownia oryginalna):

- pkt 3.1, lit. a, ppkt II. Wymogi dotyczące przewoźnika. Przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że każdorazowo będą posiadać wszelkie licencje, pozwolenia, zgody i upoważnienia, które muszą Państwo posiadać w celu świadczenia usług przewozu osób na rzecz osób trzecich;

- pkt 3.2, lit. a. Wymogi dotyczące pojazdów. Potwierdzają Państwo i zobowiązują się, że Państwa pojazd zawsze będzie mieć licencję niezbędną, aby można go było wykorzystywać jako pojazd do przewozu pasażerów;

- pkt 9.1, lit. c. Oświadczenia i gwarancje składane przez Państwa.Niniejszym oświadczają Państwo i gwarantują, że w ramach realizacji niniejszej Umowy będą Państwo przestrzegać wszystkich przepisów obowiązującego prawa, w tym będą Państwo przestrzegać warunków wszystkich pozwoleń, licencji, wpisów do rejestru oraz innych rządowych zezwoleń niezbędnych do świadczenia usług transportowych z wykorzystaniem pojazdów zgodnie z niniejszą Umową, oraz ogólnie usług przewozu pasażerów na rzecz osób trzecich.

Z umowy tej wynika także, że kierowcy świadczący usługi przewozowe, zlecone za pośrednictwem aplikacji Uber – działalność tą wykonują na własny rachunek i własną odpowiedzialność.

 

Prezydent Miasta Krakowa (oraz osoby działające z upoważnienia prezydenta miasta) w opisanym wyżej zakresie wykonuje obowiązujące przepisy prawa. Każdy odpłatny przewóz osób, bez względu na sposób zamówienia i realizacji tej usługi, a także metodę płatności za nią (np. bezgotówkową) – podlega ustawom: o transporcie drogowym, o podatku od towarów i usług w zakresie stosowania kas fiskalnych oraz o informowaniu o cenach towarów i usług. Pracownicy Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców zamówili poza pozanormatywnym czasie pracy, za pomocą mobilnej aplikacji Uber zainstalowanej w różnorodnych pod względem własności telefonach komórkowych typu smartfon należących do osób prywatnych i Urzędu Miasta Krakowa Wydział Informatyki Referat Wsparcia Użytkowników z siedzibą w Krakowie na ul. Czerwieńskiego 16, z wykorzystaniem służbowych kart płatniczych wydanych przez PKO BP S.A. w dniach 15.03.2016 r., 17.06.2016 r. i 03.09.2016 r. oraz kart telefonicznych SIM typu pre-paid (nr 691 936-940, 669 667-826, 698 389-275, 602 226-543, 694 687-325, 602 254-567, 602 254-848; 735 125-797, 698 386-477, 781 205-861, 602 249-540, 602 251-982, 781 205-868), w 2015 r. - 2 usługi przewozowe osób, w 2016 roku - 85 usług, w 2017 roku - 4 usługi, za które pracownicy otrzymali wynagrodzenie, odpowiednio: 102,51 zł, 2.416,54 zł, 166,66 zł, których koszt wynosił, odpowiednio: 30,93 zł, 986,33 zł, 40,66 zł, ze środków budżetowych Urzędu Miasta Krakowa dział 750, rozdz. 75095, § 4300, zadanie: KM/RTD/06, zadanie: „Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym”, rozliczanych na podstawie potwierdzeń płatności, o których mowa w Regulaminie korzystania z usług Uber dostępnym na stronie https://www.uber.com/legal/terms/pl/, ewidencjonowanych w księgach rachunkowych Urzędu Miasta Krakowa za pomocą systemu księgowego.