Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru CZYŻYNY - PAS STARTOWY

Logo

Powierzchnia planu - 43 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XIV Czyżyny

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.


W dniu 3 marca 2010 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XCIII/1255/10 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - PAS STARTOWY".

Miniatura
Obszar i granice planu


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Uchwała Nr LII/460/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa obszaru Czyżyny - Pas Startowy.
 2. Komunikat prasowy Zarządu Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu - 1 września 2000 r.
 3. Komunikat prasowy Zarządu Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu - 13 września 2002 r.
 4. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany planu - od 30 września do 28 października (6 grudnia) 2002 r.
 5. Komunikat prasowy Zarządu Miasta Krakowa o przedłużeniu wyłożenia zmiany planu do 6 grudnia 2002 r. - 25 października 2002 r.
 6. Termin wnoszenia protestów i zarzutów - do 14 stycznia 2003 r.
 7. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 62/2003 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów wniesionych do projektu zmiany planu.
 8. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 619/2003 z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej Uchwałę Nr VII/460/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa obszaru Czyżyny - Pas Startowy.
 9. Uchwała Nr XVI/127/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/460/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa obszaru Czyżyny - Pas Startowy.
 10. Komunikat prasowy Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa o przyjęciu uchwały w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla obszaru Czyżyny - Pas Startowy - 21 maja 2003 r.
 11. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 733/2003 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie zbadania spójności rozwiązań projektu planu z polityką przestrzenną Miasta określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
 12. Ponowienie zawiadomień o składaniu protestów i zarzutów do projektu planu.
 13. Komunikat prasowy Prezydenta Miasta Krakowa o terminach sesji Rady Miasta Krakowa o terminach sesji Rady Miasta Krakowa, na których rozpatrywane będą nieuwzględnione zarzuty złożone do projektu miejscowego planu - 20 sierpnia 2004 r.
 14. Rozpatrzenie zarzutów - Sesja Rady Miasta Krakowa - 9 września 2004 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 15. Rozpatrzenie zarzutów - Sesja Rady Miasta Krakowa - 7 października 2004 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr LX/576/04 w sprawie rozpatrzenia zarzutów nie uwzględnionych w projekcie planu.
 16. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzania planu - Zarządzenia Nr 134/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r.
 17. Odstąpienie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 3 marca 2010 r. - Rada podjęła uchwałę Nr XCIII/1255/10 w sprawie odstąpienia od sporządzania planu.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 30 września do 6 grudnia 2002 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 4 MB)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 5 MB)

UWAGA: Projekty planu i infrastruktury technicznej zostały wykonane przez BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.
- patrz:
zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr XCIII/1255/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Czyżyny - Pas Startowy:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr LX/576/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2004 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Czyżyny - Pas Startowy (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 grudnia 2005 r. stwierdzający nieważność uchwały w § 3 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 marca 2006 r. stwierdzający nieważność uchwały w części objętej § 28):


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*


 3. Uchwała Nr XVI/127/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr LVII/460/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa obszaru Czyżyny - Pas Startowy:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 4. Uchwała Nr LVII/460/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa obszaru Czyżyny - Pas Startowy:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 134/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania obszaru Czyżyny - Pas Startowy:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 2. Zarządzenie Nr 1284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Czyżyny - Pas Startowy:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 733/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie zbadania spójności rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Czyżyny - Pas Startowy z polityką przestrzenną Miasta określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 4. Zarządzenie Nr 619/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr LVII/460/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa obszaru Czyżyny - Pas Startowy:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 5. Zarządzenie Nr 62/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Czyżyny - Pas Startowy:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia zarzutów (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia protestów (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo górystrona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip