Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Salezjańska - Zakrzówek – Ogłoszenia

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13 października 2006 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Salezjańska - Zakrzówek".

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały NR CXV/1205/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Salezjańska - Zakrzówek" oraz odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniecka - Praska".

Obszar planu obejmuje teren ograniczony od wschodu ul. Kapelanka, od północy ul. Zielińskiego do Mostu Zwierzynieckiego, od strony zachodniej brzegiem Wisły wzdłuż odcinka ul. Tynieckiej, a od strony południowej sięga do Parku Skałki Twardowskiego i odcinków ulic: Pietrusińskiego, Salezjańskiej, Twardowskiego i św. Jacka.

Szczegółowe granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa, w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 lub - drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 17 listopada 2006 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.


strona bipPowrót do strony głównej planu