Ewidencja majątku stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, Miasta – Kraków – miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa prowadzona jest przez Urząd Miasta Krakowa oraz przez miejskie jednostki organizacyjne.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3528/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.12.2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura ds. Ewidencji Mienia, prowadzenie ewidencji analitycznej, z uwzględnieniem wymaganego podziału na rodzaje, grupy, właścicieli oraz sposób postępowania składników majątkowych Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa należy do zadań Biura ds. Ewidencji Mienia Urzędu Miasta Krakowa.

Wartość środków trwałych należących do grup od 0 do 9 KŚT zamieszczono poniżej.

 

Salda na dzień 31.12.2017 r.

Salda na dzień 31.12.2018 r.

 

W latach 2005 - 2017 ewidencja majątku stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, Miasta - Kraków – miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa obejmującego środki trwałe zaliczone do grupy 1 KŚT – budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego, oraz środki trwałe zaliczone do grupy 2 KŚT – obiekty inżynierii lądowej i wodnej prowadzona była w Wydziale Skarbu Miasta. Wartość tych składników mienia kształtowała się następująco w poszczególnych okresach:

 

Salda na dzień 31.12.2005 r.

Salda na dzień 30.06.2006 r.

Salda na dzień 31.12.2006 r.

Salda na dzień 30.06.2007 r.

Salda na dzień 31.12.2007 r.

Salda na dzień 30.06.2008 r.

Salda na dzień 31.12.2008 r.

Salda na dzień 30.06.2009 r.

Salda na dzień 31.12.2009 r.

Salda na dzień 30.06.2010 r.

Salda na dzień 31.12.2010 r.

Salda na dzień 30.06.2011 r.

Salda na dzień 31.12.2011 r.

Salda na dzień 30.06.2012 r.

Salda na dzień 31.12.2012 r.

Salda na dzień 30.06.2013 r.

Salda na dzień 31.12.2013 r.

Salda na dzień 31.12.2014 r.

Salda na dzień 31.12.2015 r.

Salda na dzień 31.12.2016 r.