BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Miejska Kraków - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje o wszczęciu postępowania ws. udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 000 euro (nr 271.1.974.2020) na zakup i dostawę maseczek, rękawiczek oraz płynów dezynfekcyjnych w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Tryb: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie do 30 000 euro, na postawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami).

 

Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 10.08.2020 r. do godziny 09:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sz@mops.krakow.pl.

 

 

Zawiadomienie o wyborze kolejnej oferty część I zamówienia.

 

Informacja o zmianie wyniku

 

Informacja o wyniku postępowania (.pdf)

 

Ogłoszenie o zamówieniu wraz  z załącznikami (.pdf)

 

Formularz ofertowy

 

Formularz cenowy   Uwaga!!! Zmiana formularza cenowego w zakresie cz. II zamówienia.