INFORMACJA dotycząca składnia uwag do wyłożonych do publicznego wglądu projektów planów miejscowych

 W związku ze zmianą przepisów w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 1086) informujemy, że uwagi dotyczące wykładanych do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa na stronie: www.bip.krakow.pl, w tym w sposób określony w Ogłoszeniu i Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Krakowa.

Adres e-mail dedykowany składaniu uwag: uwagi-bp@um.krakow.pl

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Uwagi mogą być również składane podczas dyskusji publicznej na formularzach przygotowanych przez Urząd Miasta Krakowa.Strona Planowania PrzestrzennegoStrona Planowania Przestrzennego