KOMUNIKAT z dnia 11.05.2020 r.

 

W ramach szczególnych zasad wsparcia ekonomicznego podmiotów prowadzących działalność sportową na terenie Miasta Krakowa, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi stanu epidemii COVID-19 w Polsce, realizując zapisy dotyczące rozwiązań pomocowych zawarte w Zarządzeniu nr 910/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2020 r., Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości złożenia wniosku o REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ART. 12 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020, z 2020 r. poz. 284).

 

Wniosek winien zawierać w szczególności:

  1. opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji;
  2. szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego

 

W trybie określonym w art. 12 ust.2 w.w. ustawy zostanie rozpatrzona celowość realizacji zadania publicznego, biorąc pod uwagę:

  1. stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, określonym w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w.w. ustawy,
  2. zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,
  3. środki dostępne na realizację zadań publicznych,
  4. korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego.

 

Wydział Sportu poinformuje wnioskodawcę o podjętym rozstrzygnięciu.

 

W przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego, będzie ono zlecane po uprzednim przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert (Wydział przekaże odrębną informację o trybie zlecenia zadania publicznego oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert).

Informacja jest adresowana do organizacji pozarządowych – osób prawnych prowadzących działalność pożytku publicznego dotyczącą sportu, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków w obszarze o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt 17 ww. ustawy, tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, niedziałających w celu osiągnięcia zysku i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.