„KULTURA ODPORNA”

 

 

W związku z sytuacją związaną z rozszerzaniem się pandemii COVID-19 i koniecznością zwalczania jej skutków, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotował pakiet działań wspierających sektor kultury i twórców pn. „Kultura Odporna”. Interwencją i wparciem objęci zostaną zarówno indywidualni twórcy i animatorzy, jak i organizacje pozarządowe, instytucje, przedstawiciele najważniejszych sektorów kreatywnych, w tym, m.in.: producenci muzyczni i audiowizualni, sektor sztuk wizualnych, sektor filmowy i branża książki. Wartość całego pakietu narzędzi wspierających sektor kultury to w tej chwili ok. 12 milionów złotych.

 

Nazwa programu „Kultura odporna” („KO”) oznacza sektor powiązany ze wszystkimi innymi dziedzinami gospodarki społecznej. Określa przestrzeń wzajemnie wzmacniającą się, solidarną i dialogującą. „KO” to świat współpracujących ze sobą sektorów, instytucji kultury i NGO’s, przedsiębiorstw kreatywnych i indywidualnych twórców, to sieć wzajemnej łączności i odpowiedzialności.

„KO” oznacza wewnętrzną i zewnętrzną siłę i umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach trudnych. To umiejętność wspólnego planowania, a zarazem elastycznego reagowania. To wspólny zestaw wartości i pielęgnowanie międzyludzkiej przestrzeni poprzez sztukę, animację, edukację kulturową, twórcze i odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów dziedzictwa.

 

Obok instrumentów wsparcia finansowego i organizacyjnego ważną częścią programu „KO” jest stworzenie polityk i programów rozwojowych. Narzędzi pozwalających poszczególnym sektorom jeszcze lepiej współpracować, jeszcze lepiej mierzyć swoje efekty, budować wartość i siłę każdej z branż kultury, ale także pielęgnować etos współdzielenia się zasobami, wiedzą, ideami.

 

Za wartości istotne przy tworzeniu programu uznajemy m.in.: odpowiedzialność za środowisko społeczne, ale i środowisko naturalne; kwestie związane z inkluzywnością i dostępnością kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami; edukację kulturową, budowanie wspólnoty mieszkańców poprzez kulturę; mobilność artystów i wymianę kulturową; interdscyplinarną współpracę, elastyczność i szybkie reagowanie; kreatywność i budowanie kapitału symbolicznego mieszkańców, wzmacnianie różnorodności pola twórców; działania zmierzające do realizacji celów Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030. Postulaty zawarte poniżej uwzględniają rekomendacje środowiska zgłoszone w formie ankiet przesłanych do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

I. Programy rozwoju sektorów kultury i przemysłów kreatywnych.

 

W ślad za wytycznymi programu rozwoju kultury 2030 i analogicznie do założeń programu Miasta Literatury UNESCO powstaną programy rozwojowe dla następujących dziedzin kultury:

- Program dla Filmu i Produkcji Audiowizualnej – obejmujący swoją uwagą produkcję audiowizualną, branżę twórców, kina studyjne, branże powiązane, opiekę nad dziedzictwem filmowym miasta i promocję kultury filmowej – w trakcie realizacji (opracowanie do końca 2020 r.).

- Program dla Sztuki – program ukierunkowany na wzmocnienie współpracy w sektorze sztuki, tworzenie programów rozwojowych dla galerii sztuki, pracowni artystycznych, organizacji i instytucji działających na polu sztuki, programów rezydencji, wydarzeń konsolidujących branżę, stypendia i nagrody, opieka nad dziedzictwem sztuk wizualnych miasta (opracowanie do końca 2021 r.).

- Program dla Festiwali – program mający na celu wypracowanie zasad współpracy festiwali i ich rozwoju w kolejnych latach dla wzmacniania wartości Miasta Festiwalowego, zatrudnienia w sektorze, jego wpływu na ekonomię miasta i inne aspekty oddziaływania. Wzmocnienie sprzedaży produktów festiwalowych i biletów, rejestrację programów i wspólnej odpowiedzialności klimatycznej, a także realizowanie celów Agendy 2030. Wzmocnienie współpracy z sektorem audiowizualnym i sektorem turystycznym (opracowanie do końca 2020 r.).

- Program dla Muzyki – w rozbiciu na sektor muzyki popularnej, klubowej, alternatywnej, jazzowej i sektor muzyki poważnej dla wzmocnienia siły tego sektora kultury i branż z nim powiązanych (opracowanie do końca 2020 r.).

- Program Edukacji Kulturowej – mający wzmocnić współpracę instytucji kultury i szkół – w trakcie realizacji (opracowanie do końca 2020 r.).

- Program Teatr w Krakowie – wzmacniający współpracę środowiska teatralnego. Tworzony dla lepszego wykorzystania potencjału i zasobów i wzmacniania marki teatralnego Krakowa (opracowanie do końca 2021).

- Plan Zarządzania Miastem Dziedzictwa – interdyscyplinarny dwuletni program zmierzający do uporządkowania kwestii związanych z zarządzeniem miejsca światowego dziedzictwa w zgodzie z wytycznymi UNESCO (opracowanie do końca 2021 r.).

 

Powyższe dokumenty zostaną opracowane w modelu partycypacyjnym i będą konsultowane międzysektorowo.

Jednostka wiodąca: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

 

 

II. Organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury.

 

1. Nabory jednoroczne w ramach tzw. wzbogacenia oferty kulturalnej. Umowy wieloletnie. Festiwale. Imprezy cykliczne.

    Wytyczne dla konkursów rozstrzygniętych w 2020 r.

 

Realizacja zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wybranych w ramach rozstrzygniętych w roku bieżącym otwartych konkursów ofert, które zostały zlecone organizacjom pozarządowym jest uzależniona od odpowiedniego urealnienia oferty biorąc pod uwagę aktualną sytuację kryzysową, zarówno w odniesieniu do zakresu zlecanego zadania, wskaźników rezultatów, jak i terminu jego realizacji.

Dla utrzymania ciągłości wydarzeń, utrzymania struktur organizacji, trwałości projektów, wreszcie umożliwienia prac programowych nad kolejnymi edycjami przedsięwzięć kulturalnych przyjęto następujące zasady dla projektów wyłonionych w konkursach ofert zaplanowanych do realizacji w 2020 r.

 

  • Utrzymanie do 40% przyznanej dotacji w 2020 roku pozwalającej na realizację działań programowych i organizacyjnych w warunkach pandemii i bezpośrednio po niej, zarówno dla Festiwali, wydarzeń cyklicznych, jak i innych wydarzeń wyłonionychw konkursie na wzbogacenie oferty kulturalnej miasta;
  • Rozliczanie dotacji na podstawie aneksów uwzględniających poniesione koszty w związku z realizacją zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym, w tym m.in. tych o charakterze wieloletnim (cyklicznym), np. festiwale, realizowanych na podstawie zawartych już umów, których termin realizacji obejmował okres stanu epidemii;
  • W ramach realizacji przedsięwzięć o charakterze wieloletnim (cyklicznym), np. festiwale, co do których nie zawarto jeszcze umów, dokonuje się odpowiedniego urealnienia ofert biorąc pod uwagę aktualną sytuację kryzysową, zarówno w odniesieniu do zakresu zlecanego zadania, wskaźników rezultatów, jak i terminu jego realizacji;
  • Odwołanie dużych festiwali i koncertów ze względu na ryzyka związane z ograniczeniem mobilności twórców, braku wytycznych co do bezpieczeństwa wydarzeń, itp.;
  • Nie rekomenduje się przenoszenia festiwali i wydarzeń na drugą część roku ze względu na obecność już zaplanowanych w tych miesiącach wydarzeń i niepewność związaną z zagrożeniem epidemicznym; 
  • Urealnione oferty na wzbogacenie oferty kulturalnej miasta powinny uwzględniać możliwe formy uczestnictwa, np. za pośrednictwem nowych mediów, preferować elementy animacji społecznej lub skupiać się na wytwarzaniu narzędzi systemowych i platform wzmacniających działalność sektora NGO’s;
  • Elastyczność w rozliczaniu umów (rozliczeniu będą podlegać wydatki związane z realizacją projektu, którego realizacja została zagrożona COVID-19 lub w następstwie jego skutków). Ocena efektów i rozmowa na temat form realizacji będzie każdorazowo rozpatrywana indywidualnie.

Aktualizacja dotychczasowego naboru ofert. Zaplanowana kwota łącznie: 6 000 000 zł.

Jednostka realizująca: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

 

2. Nowy nabór ofert w ramach otwartych konkursów ofert: Kultura w sieci

 

Działanie ma na celu wytworzenie i rozpowszechnianie nowych treści kultury obejmujących wszystkie dziedziny sztuki możliwe do komunikowania za pośrednictwem Internetu, aplikacji mobilnych, sieci społecznościowych, mediów cyfrowych.

Powstałe projekty, dzieła, warsztaty, wytwory powinny mieć charakter cykliczny, odtwarzalny, trwały na poziomie efektów, powinny przyjmować formę dialogu z odbiorcą, powinny skupiać się na zwiększaniu dostępu do kultury, promocji sztuki, być skoncentrowane na poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań w zakresie form i wyrazu i środków. Działania mogą dotyczyć obszarów twórczości, krytyki artystycznej, edukacji kulturowej, animacji kultury, ale każdorazowo powinny być nakierowane na budowanie komunikacji z odbiorcą kultury

i poszerzanie kręgów odbiorców we wszystkich kategoriach wiekowych będą szczególnie brane pod uwagę.

Przykładowe działania: rejestracja treści kultury, digitalizacja pozyskanych zasobów, mastering i obróbka cyfrowa widowisk, spektakli, zakup praw do wyprodukowanego już kontentu, tworzenie wirtualnych wykładów, warsztatów, spacerów, tworzenie projektów cyfrowych, działa sztuki nowych mediów, digitalizacja dziedzictwa wizualnego, itp.

 

Zaplanowana kwota: 1 000 000 zł.

Jednostka realizująca: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

 

 

III. Artyści i Twórcy indywidualni

 

     1. Stypendia Twórcze Miasta Krakowa

 

Stypendia przyznawane są od 1994 roku osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na realizację przedsięwzięcia z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami na terenie Krakowa. Kwota stypendium wynosi 10 000 zł brutto. Corocznie przyznaje się 40 stypendiów. W 2020 przyznane zostanie dodatkowo 20 stypendiów, czyli łącznie planuje się udzielenie 60 stypendiów. Fundatorem Stypendium jest Gmina Miejska Kraków. Zasady i tryb przyznawania Stypendium określa uchwała NR XC/2359/17 Rady Miasta Krakowa z 6 grudnia 2017 r. Od roku 2018 Stypendium przyznawane jest w następujących dziedzinach: literatura, sztuki wizualne (w tym projektowanie przemysłowe oraz moda), architektura, muzyka poważna, muzyka popularna, taniec, teatr, film, niematerialne dziedzictwo Krakowa: folklor i tradycja, kultura ludowa, opieka nad zabytkami, kultura cyfrowa, intermedia: projekty interdyscyplinarne i z wykorzystaniem nowych technologii, animacja i edukacja kulturalna, zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury, „street art” – sztuka uliczna. Wnioski o przyznawanie Stypendium mogą składać osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

 

Wartość jednego stypendium 10 000 zł. Zaplanowana kwota: 600 000 zł.

Jednostka realizująca: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

 

 

   2. Stypendia programu „Kultura Odporna”

 

Uruchomienie nowych stypendiów na działania twórcze i artystyczne w związku z przeciwdziałaniem i skutkami COVID-19. Kwota stypendium wynosi 2 500 zł brutto miesięcznie. Wnioski o przyznawanie stypendium będą mogły składać osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na podstawie specjalnych wniosków. Stypendium może zostać przyznane na podstawie złożonego wniosku na realizację projektu w okresie od 1 do 6 miesięcy.

 

Wartość jednego stypendium 2 500 zł. Zaplanowana kwota: 400 000 zł.

Jednostka realizująca: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

W zależności od ogólnej kondycji finansowej miasta bierze się pod uwagę wzmocnienie puli finansowania.

 

   3. Nagrody Miasta Krakowa

 

W ramach programu miasto kumuluje i wzmacnia o 100 000 zł. fundusze na Nagrody Miasta Krakowa przyznawane w dziedzinach: kultura i sztuka, nauka i technika oraz sport (realizacja uchwały Rady Miasta Krakowa)

 

Zaplanowana kwota 380 tys. zł.

Jednostka realizująca: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

 

   4. Nagrody w dziedzinie literatury

 

Kraków – Miasto Literatury UNESCO szczególną troską otacza twórców literatury i przemysły książki. Realizując Program Miasta Literatury zrealizowane zostaną:

  a. Nagrody literackie Krakowa Miasta Literatury UNESCO – wsparcie twórców literatury, tłumaczy, projektantów książek poprzez dofinansowanie i promocję wartościowych inicjatyw wydawniczych związanych z literackim charakterem miasta, postaciami z krakowskiego życia literackiego i dziełami lokalnego środowiska literackiego. Realizacja programu: Krakowskie Biuro Festiwalowe.

  b. Nagroda Conrada – wyróżnienie i promocja debiutów w literaturze polskiej, w kategorii „proza”

  c. Konkurs poetycki im. Anny Świrszczyńskiej ma książkowy debiut roku

  d. Konkurs literacki im. Ferdynanda Wspaniałego dla książki dziecięcej

 

Zaplanowana łączna kwota na nagrody w dziedzinie literatury: 280 000 zł.

Jednostka wiodąca: Krakowskie Biuro Festiwalowe – Operator Programu Miasto Literatury UNESCO oraz Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

 

    5. Nagroda teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego

 

Wzmocnienie finansowe nagród finansowych dla teatrów instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w minionym roku kalendarzowym, których miejscem powstania i zasadniczej prezentacji było miasto Kraków.

 

Zaplanowana łączna kwota na nagrody 65 000 zł.

Jednostka realizująca: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

 

 

6. Wsparcie dla lokalnych twórców i artystów poprzez instytucje kultury

 

    a. Rezydencje artystyczne

 Obok realizowanych dotąd rezydencji literackich w ramach programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, a także rezydencji ICORN realizowanych przez KBF i Willę Decjusza, w ramach programu „KO” zostanie uruchomiony program rezydencji twórczych dla artystów (z wyłączeniem twórców literackich, dla których planowane są osobne programy). Program rezydencji uwzględni dzieła powstałe w okresie od 3-6 miesięcy, w tym, m.in.: zamówienia utworów muzycznych, sesje nagraniowe, scenariusze filmowe, dzieła plastyczne, rzeźba, rzemiosło artystyczne, etc. Przedmiotem rezydencji będzie zamówienie dzieł powstających w związku z obecną sytuacją społeczną. Dzieła te mogą być m.in. formą artystycznego podjęcia tematu pandemii, traumy społecznej wynikającej z pandemii, napięć, dystansu społecznego, itp.

 

Zaplanowana łączna kwota: 250 000 zł.

Realizacja przez wyłonione w konkursie organizacje pozarządowe lub/i wskazane instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kraków.

W przypadku wyjątkowo ciekawych realizacji i w zależności od ogólnej kondycji finansowej miasta bierze się pod uwagę wzmocnienie puli finansowania.

 

    b. Zamówienia dzieł przez instytucje kultury

 Wsparcie projektów realizowanych przez artystów i twórców działających w zakresie sztuk wizualnych i performatywnych, tańca oraz inicjatyw oddolnych – dzielnicowych (realizacja przez wskazane miejskie instytucje kultury). Celem tego programu jest uruchomienie nowych form współdziałania artystów i centrów kultury, dotarcie do twórców, którzy nie mają doświadczenia w kontakcie z miastem i obecnymi mechanizmami wsparcia.

 

Zaplanowana pula środków: 250 000 zł.

Realizacja programu powierzona zostanie wskazanym instytucjom kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kraków.

 

    c. Partnerstwo dla muzyki 2:0

Uruchomienie Programu „Partnerstwo dla Muzyki 2.0” mającego na celu wsparcie branży muzycznej w postaci konkursu dla artystów i klubów muzycznych, DJ’s, producentów muzycznych, wykonawców, kuratorów muzycznych. Program powierzony do realizacji Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu skierowany przede wszystkim do sektora produkcji muzycznej, postprodukcji, organizatorów małych koncertów i nagrań. Do współpracy zostaną zaproszone w trybie konkursowym podmioty działające na rynku muzycznym, artyści, kluby muzyczne, które spełnią wymogi regulaminu. Nagrodą będzie dofinansowanie w wysokości do 5 000 zł brutto koncertu zagranego online w przestrzeni domowej. Konkurs będzie miał dwie odsłony: klubową i bezpośredniego wsparcia dla muzyków; czas trwania projektu to 4 miesiące z możliwością przedłużenia.

 

Zaplanowana pula środków: 500 000 zł.

Realizacja programu: Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Program będzie wzmacniany przychodami z emisji materiałów audiowizualnych jako narzędzie stałego finansowania sektora muzyki.

 

     d. Partnerstwo dla sztuk wizualnych

Realizacja wytycznych programu „Widok Publiczny” i poprzez specjalną edycję 3. Salonu Sztuki. W ramach programu wsparciem objęci zostaną twórcy sztuk plastycznych i wizualnych. W ramach działań zostanie także wypracowany program rozwoju sztuk wizualnych w Krakowie dla wypracowania jednolitego, długofalowego systemu wsparcia dla krakowskich artystów sztuk wizualnych i programu rozwoju sektora Sztuk Wizualnych i wzmacniania mecenatu w dziedzinie sztuki i zjawiska budowania kolekcji prywatnych.

 

Zaplanowana pula środków: 100 000 zł.

Realizacja programu: Krakowskie Biuro Festiwalowe.

 

 

IV. Wsparcie wybranych przedsiębiorstw kulturalnych

Świadomi znaczenia branży audiowizualnej, przemysłu książki i sektora muzycznego, miasto wspierało będzie działalność kulturalną tych podmiotów poprzez współpracę z instytucjami kultury, NGO’s i poprzez zakup niektórych usług.

 

     a. Wspieranie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych i antykwariatach

Realizacja programu wspierającego działalność kulturalną w księgarniach stacjonarnych z nastawieniem na wsparcie lokalnych księgarni i antykwariatów poprzez uruchomienie działań w sieci (promocja czytelnictwa i integracja branży). Konkurs na księgarnię Roku, a także kampania promująca kupowanie lokalne w księgarniach kameralnych.

 

Zaplanowana pula środków: 250 000 zł.

Realizacja programu: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyłonione w konkursie organizacje pozarządowe oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe.

 

     b. Wspieranie działalności kulturalnej w kinach studyjnych

Dla wzmocnienia roli i znaczenie lokalnych kin studyjnych dla krajobrazu kultury miasta, wsparciem objęte zostaną działania promujące działalność kulturalną w kinach, programy integracji i współpracy kin studyjnych, a także projekty z obszaru promocji kultury filmowej, przeglądów kina.

 

Zaplanowana pula środków: 200 000 zł.

Realizacja: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

 

     c. Fundusze regionalne dla filmu

Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej skutkującej zmianą harmonogramów planów zdjęciowych Miasto i Region utrzymują finansowanie produkcji filmowej w Krakowie i Małopolsce poprzez mechanizmy Regionalnego Funduszu Filmowego. W rozstrzyganiu dofinansowania będzie brana pod uwagę wartość merytoryczna, wpływ ekonomiczny na miasto, generowanie zatrudnienia na planie, a także wartość promocyjna wspieranych filmów.

 

Zaplanowana pula środków: 1 000 000 zł.

Realizacja programu: Kraków Film Commission w strukturach Krakowskiego Biura Festiwalowego (Środki Gminy Miejskiej Kraków i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego).

 

      d. Partnerstwo dla filmu

Dodatkowo zostanie opracowany program wsparcia sektora filmowego poprzez wprowadzenie pakietu obniżek, narzędzi systemowych wspierających branżę filmową w uzyskiwaniu koniecznych zgód na zajęcie lokacji z zasobów miejskich.

Zostanie uruchomiony program wsparcia rzeczowego i organizacyjnego dla skuteczniejszej organizacji planów filmowych poprzez Krakow Film Commission.

Uproszczeniu zostaną procedury konieczne do uzyskania stosownych pozwoleń, a także powołana komórka ds. kontaktów z sektorem filmowym w strukturach miasta.

 

Jednostka realizująca: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi i wydziałami UMK.

 

      e. Działalność galerii sztuki

Realizacja programu wsparcia dla galerii sztuki prowadzących działalność stacjonarną w Krakowie (działania związane z promocją twórczości lokalnych artystów; realizacja wirtualnych spacerów po wystawach, kuratorskich spotkań online, spotkań z twórcami, promocja dziedzictwa sztuki miasta i regionu.

 

Zaplanowana pula środków: 250 000 zł.

Realizacja programu: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

 

 

V. Instytucje kultury.

Gmina Miejska Kraków jest Organizatorem dla 29 instytucji kultury, są wśród nich orkiestry, biblioteki, muzea, miejskie galerie, domy kultury, teatry. Jako organizator Gmina obowiązana jest zabezpieczyć bieżącą działalność i funkcjonowanie miejskich instytucji kultury. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmie instytucje następującymi działaniami:

      a. Wsparcie innowacji w zakresie zarządzania instytucjami, pozyskiwania nowych źródeł przychodów, inicjatyw służących foundraisingowi, mecenatowi w kulturze, wsparcie w zapewnieniu wkładów własnych do pozyskanych funduszy zewnętrznych.

     b. Budowa wspólnej platformy do prezentacji treści multimedialnych miasta, dla zarejestrowanych spektakli, koncertów, programów. Platforma będzie miała charakter dostępny z możliwością funkcji VOD, dla potencjalnej sprzedaży niektórych programów audiowizualnych, z których dochód będzie zasilał fundusze na rzecz twórców.

      c. Wsparcie dla realizacji audio-video spektakli, koncertów, widowisk z przeznaczeniem na tworzoną wspólną platformę kulturalną miasta.

      d. Wsparcie miasta w zakresie nabywania praw do już zrealizowanych produkcji audio-video.

      e. Doradztwo, konsultacje i monitorowanie organizacji pracy instytucji.

 

 

VI. Dodatkowe udogodnienia, możliwości wsparcia dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców działających w sferze kultury:

 

1. Wsparcie w zakresie opłat czynszowych i innych należności związanych z najmem lub dzierżawą

 

1) Obniżenie stawek czynszowych netto z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie na działalność kulturalną, z uwagi na czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności w lokalach przez ich najemców (księgarnie, antykwariaty, kina studyjne, galerie sztuki, instytucje kultury).

2) Obniżenie stawki czynszowej netto, o którym mowa w ust. 1 następuje na wniosek najemcy lokalu użytkowego.

3) Odracza się terminy uiszczenia opłat za korzystanie z lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie na działalność kulturalną na zasadach uregulowanych zrządzeniem Nr 700/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2020 r.

4) Twórcom i artystom zajmującym lokale użytkowane jako pracownie do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki obniża się o 50% wysokość czynszu lub bezumownego korzystania w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

5)Podmiotom zajmującym lokale o charakterze rezydencjonalnym w budynku przy ul. Józefa 16 obniża się o 50% wysokość czynszu w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

6) Zawiesza się, do końca bieżącego roku, podwyżki czynszowe dla lokali użytkowanych przez twórców jako pracownie twórcze.

 

2. Wsparcie w zakresie należności podatkowych i innych należności publicznoprawnych

 

W ramach realizacji przepisów tzw. „Tarczy antykryzysowej”, można odroczyć - na wniosek podatnika - terminy płatności podatków i opłat w oparciu o tryb indywidualny z art. 67a i 67b Ordynacji podatkowej (podatnicy podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), do dnia 30 czerwca 2020 r.

Na wniosek podatnika – można ubiegać się o rozłożenie na raty, umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę, umorzenie opłaty prolongacyjnej w oparciu o art. 67a Ordynacji podatkowej.

Dopuszcza się, na wniosek instytucji kultury, zmianę terminów spłaty długów wobec Gminy Miejskiej Kraków, o ile dopuszczają to inne obowiązujące przepisy. Każdy z wniosków rozpatrywany będzie indywidualnie.

 

3. Wsparcie w zakresie należności cywilnoprawnych

 

Podmioty działające w obszarze kultury, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii COVID-19 z COVID-19 mogą składać wnioski o udzielenie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, na zasadach określonych w § 16 niniejszego zarządzenie.

 

4. Inne rodzaje wsparcia

 

   a. Wsparcie finansowe udzielane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w przypadku gdy działalność twórcza lub artystyczna nie może być kontynuowana w obecnej formie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

    b. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej (wniosek składany do Powiatowego Urzędu Pracy)

- świadczenie postojowe dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych

- zwolnienie mikrofirm ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj)

- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników przedsiębiorstw i uelastycznienie czasu pracy

    c. Wsparcie dla przedsiębiorstw i stworzenie mechanizmów niskooprocentowanych pożyczek na Innowacyjną Gospodarkę poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 

Informacje końcowe:

Pakiet powstał na bazie środków zaplanowanych w budżecie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2020 r., z udziałem środków wybranych miejskich instytucji kultury, poprzez przeformułowanie priorytetów oraz przekierowanie części środków z wydarzeń niemożliwych do realizacji w bieżącym roku, z uwagi na stan epidemii.

 

Pakiet ma charakter uzupełniający dla Programu PAUZA, programu Małopolskiej Tarczy Kryzysowej i Tarczy Antykryzysowej dla Kultury ogłoszonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także dla zaplanowanych wcześniej dotacji na działalność podmiotową instytucji kultury w bieżącym roku.

 

 

Zobacz: PROGRAM KULTURA ODPORNA

 

 Informacje na temat realizacji działań w zakresie „Kultury Odpornej” można uzyskać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerami tel. podanymi poniżej, w godzinach 10.00 – 13.00.:

  • Organizacje pozarządowe, galerie sztuki i pracownie twórcze: 12 6161918; 12 6161920; 12 6161913
  • Stypendia programu „Kultura Odporna”: 12 6161947
  • Instytucje kultury: 12 6161916; 12 6161942

Do Państwa dyspozycji pozostaje także adres mailowy kd.umk@um.krakow.pl

(prosimy o sygnowanie maili w tytule „KO” bądź „Kultura Odporna”).

 

 

 Zobacz także: „Kultura odporna” – zestaw narzędzi wspierających sektor kultury