PROGRAM ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBSZARZE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW 2020

Ważne Informacje:

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną wnioski o udzielenie dotacji na instalację odnawialnego źródła energii będzie można składać:

 • w formie elektronicznej,
 • do specjalnego pojemnika Wydziału ds. Jakości Powietrza znajdującego się w siedzibie Wydziału przy Rynku Podgórskim 1,
 • w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego przy Rynku Podgórskim 1 - po uprzedniej telefonicznej rezerwacji terminu,
 • przesyłając pocztą tradycyjną na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza.

Ogólna informacja dostępna pod numerem tel. 12 616 88 48

 

Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii

 

UCHWAŁA NR XXXVI/915/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

 

Dnia 26 lutego br. Rada Miasta Krakowa przyjęła w drodze Uchwały Program rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. Niniejsza Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego tj. 23 marca br. Zgodnie z zasadami Programu wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w okresie trwania naboru tj od 25 maja do 30 czerwca br.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBSZARZE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW NA ROK 2020

 

Wnioski na rok 2020:

 

 Podmiot niebędący przedsiębiorcą
 Udzielenie dotacji  Wniosek PDF | Wniosek Word
 Załączniki do wniosku  Oświadczenie
 Rozliczenie dotacji  Wniosek PDF | Wniosek Word
 Wzór umowy  Wzór umowy na rok 2020 o udzielenie dotacji celowej na instalacje odnawialnych źródeł energii

 


INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: jp.umk@um.krakow.pl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu udzielenia dotacji celowej na ochronę środowiska. Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym ulegną zniszczeniu.
 3. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, Europejski Bank Inwestycyjny, Komisja Europejska, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, Trybunał Obrachunkowy i Prokuratura Europejska oraz podmioty, z którymi współpracuje Gmina Miejska Kraków celem realizacji procesu dotacji.
 4. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z uchwały Rady Miasta i ma charakter obowiązkowy.
 6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia dotacji.
 7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi: Uchwała Nr XXXVI/915/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Ponadto informujemy, że Twoje dane w zakresie: informacji o sposobie rozpatrzenia Twojego wniosku, adresu inwestycji, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości przyznanych środków, będą dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 


Listy ocenionych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zasadach określonych w Programie Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej - realizacja inwestycji w roku 2020: