Ogłoszenie

9. edycji konkursu (2020 rok)

NAGRODA TEATRALNA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

 

Do 28 lutego 2020 r. trwa nabór wniosków do konkursu o Nagrodę Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego za rok 2019. O uhonorowanie nagrodą aktora, reżysera, scenografa lub spektaklu, który miał swoją premierę w 2019 roku mogą wnioskować zarówno osoby prawne (instytucje kultury, organizacje pozarządowe, redakcje prasy, radia i telewizji), jak i jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne (krytycy, teatrolodzy, miłośnicy teatru).

 

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:

 

NAGRODA GŁÓWNA w wysokości 30.000 zł (indywidualna) lub 50.000 zł (zespołowa, dzielona pomiędzy członków zespołu) za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w minionym roku kalendarzowym powstałe w Krakowie. W tej kategorii mogą zostać nagrodzeni artyści lub spektakle powstałe na dowolnej scenie Krakowa, przygotowane przez teatr instytucjonalny lub nieinstytucjonalny.

 

NAGRODA SPECJALNA w wysokości 10.000 zł (indywidualna) lub 15.000 zł (zespołowa, dzielona pomiędzy członków zespołu) dedykowana teatrom nieinstytucjonalnym, przyznawana za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru zrealizowane w Krakowie przez krakowskie teatry nieinstytucjonalne lub za całokształt działań teatru nieinstytucjonalnego na rzecz promocji sztuki teatru, rozwoju widowni.

W tej kategorii nagrodzeni mogą być wyłącznie artyści lub spektakle powstałe w Krakowie jako produkcje krakowskich teatrów nieinstytucjonalnych, bądź krakowskie teatry nieinstytucjonalne (nie będące publicznymi instytucjami kultury).

Laureatów wyłaniają członkowie powołanej przez Prezydenta Miasta Krakowa Kapituły, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/302/11 Rady Miasta Krakowa z 14 września 2011 r. Więcej informacji: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=46801

 

Wnioski można składać w Kancelarii Magistratu (Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, stanowisko nr 5) lub przesyłać drogą mailową na adres: joanna.szulborska@um.krakow.pl lub drogą pocztową na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, z dopiskiem na kopercie: „Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego” (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji pod tel. 12 6161917.