BIP MJO - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
REFERENT DS. SEKRETARIATU - ZASTĘPSTWO


1. Wymagania formalne

Kandydatem, zgodnie z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. 2018 poz. 1260), może zostać osoba, która:

1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3;

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

4. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

7. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku referenta,

8. potrafi biegle obsługiwać komputer, w tym programy Word i Excel, Access z pakietu MS Office, oraz sprzęt biurowy: faks, kserokopiarkę, skaner

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 
2. Wymagania dodatkowe

1. dyspozycyjność, rzetelność, sumienność i terminowość zadań,

2. dobra organizacja pracy,

3. wysoka kultura osobista,

4. kreatywność w działaniu i tworzeniu relacji interpersonalnych,

5. umiejętność redagowania tekstów.

 
3. Zakres obowiązków

1. bieżąca obsługa sekretariatu, w tym: przyjmowanie składanych przez klientów poradni pism, wniosków, skarg i innych dokumentów oraz potwierdzanie ich złożenia na kopiach i w dzienniku korespondencji, udzielanie informacji klientom poradni oraz kierowanie ich do właściwych merytorycznie pracowników, awizowanie gości do Dyrektora poradni, obsługa centrali telefonicznej i faksu, czuwanie nad sprawnym obiegiem informacji między sekretariatem a pracownikami poradni oraz innymi placówkami, tworzenie dobrej atmosfery i pozytywnego wizerunku poradni.

2. rejestracja dzieci zgłoszonych do poradni z wykorzystaniem rejestru papierowego oraz programu Platforma Edukacyjna moduł Uczniowie,

3. zakładanie kart indywidualnych i kart terapii,

4. przygotowanie protokołów przekazywania dokumentacji (kart indywidualnych) do innych placówek,

5. rejestracja pism, maili i korespondencji listowej zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt PPP1,

6. czuwanie nad wzorami dokumentacji wewnątrzporadnianej, przygotowywanie kopii,

7. składanie zamówień na materiały biurowe i kancelaryjne,

8. przygotowywanie, rozsyłanie i ewidencjonowanie zapytań ofertowych,

9. zgłaszanie awarii sprzętu biurowego firmom serwisującym, informatykowi itp.

10. wydawanie sprzętu elektronicznego pracownikom poradni, prowadzenie rejestru sprzętu wydanego,

11. obsługa skrzynki mailowej poradni

12. sporządzanie list obecności

13. wydawanie kluczy oraz prowadzenie rejestru wydawania kluczy

14. odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie składnicy akt poradni, w tym udostępnianie dokumentacji, przygotowanie do przekazania, inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej i udział w jej komisyjnym brakowaniu oraz przekazywanie po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego wybrakowanej dokumentacji do zniszczenia

15. rejestracja faktur, sprawdzanie ich pod względem merytorycznym, wyjaśnianie błędów, przekazywanie zarejestrowanych faktur do księgowości

16. przygotowywanie orzeczeń z Zespołu Orzekającego, wydawanie lub wysyłanie gotowej dokumentacji wnioskodawcą,

17. wykonywanie innych poleceń przełożonego w zależności od potrzeb.

 4. Warunki pracy i płacy:

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat (40 godz), umowa o pracę na zastępstwo zawarta na czas trwania zastępstwa.

 

2. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1786 ze zm.) oraz regulaminem wynagrodzenia pracowników samorządowych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Krakowie (oraz dodatek za wysługę lat i premia regulaminowa).

 

3. Godziny pracy : pon,śr: 11.00 – 19.00; wt,czw. 8.00 – 16.00; piątek zamiennie 8.00 – 16.00 lub 11.00 – 19.00

 

4. Miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr, ul. Chmielowskiego 1, 31-067 Kraków

 5. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys (CV).

3. Kopie dyplomów, świadectw potwierdzających kwalifikacje i odpowiedni staż pracy.

4. Oświadczenie o niekaralności.

5. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z RODO

7. Oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

9. W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie „Nabór na stanowisko Referenta w PPP nr 1 w Krakowie” osobiście w sekretariacie PPP nr 1 lub drogą pocztową na adres: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1; 31-067 Kraków ul. Chmielowskiego 1

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 do dnia 19 czerwca 2019 r.

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Krakowie.

 7. Ilość etatów
1Dyrektor Jolanta Skóra

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 ()