BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

Starszy Referent/Specjalista w Referacie Czynszów Lokali Użytkowych

nazwa stanowiska pracy

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),
 2. wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie ekonomiczne,
 3. minimum roczne doświadczenie pracy w księgowości.

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 


2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. znajomość statutu Miasta Krakowa i statutu ZBK oraz wynikających z niego zadań,
 2. znajomość Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie – Rozdział I, II oraz Rozdział III § 24, jak również załącznika do Regulaminu (struktura organizacyjna Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie),
 3. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 4. znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 5. znajomość przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 6. znajomość zasad ewidencji księgowej i sprawozdawczości budżetowej,
 7. biegła znajomość oprogramowania biurowego MS Office.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie w systemie GRANIT ewidencji księgowej w zakresie lokali użytkowych na wyznaczonym rejonie oraz jej dokumentowanie w tym:

 1. wystawianie faktur VAT oraz faktur korygujących VAT,
 2. wystawianie not księgowych,
 3. księgowanie i rozliczanie wpłat na kontach użytkowników lokali,
 4. naliczanie i księgowanie odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności czynszowych,
 5. księgowanie prawomocnych orzeczeń sądowych,
 6. weryfikacja sald na kontach poszczególnych najemców lokali,
 7. prowadzenie i kontrola rejestrów VAT w zakresie podatku VAT należnego oraz ich okresowe uzgadnianie,
 8. przeprowadzanie inwentaryzacji należności zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o rachunkowości poprzez przygotowanie i wysłanie do najemców potwierdzeń sald oraz ich uzgadnianie.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 2. łaca zasadnicza: od 2 650,00 zł do 3 300,00 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat,
 3. zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu lub do pobrania w pokoju 135 I piętro),
 2. dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),
 3. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia – w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze),
 4. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 17 czerwca 2019 r. z dopiskiem na kopercie FV-23/19.
 2. decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
 3. oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.
 5. oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów: 1 etat

 

 

Katarzyna Zapał

Dyrektor ZBK
 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FV-23/19)