RADA DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA

 

Rada ds. Równego Traktowania z przewodniczącą Niną Gabryś - najmłodszą krakowską radną na czele, została powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego 17 maja 2019 roku.

 

Celem działania Rady jest wypracowanie koncepcji, pomysłów i rozwiązań na rzecz opracowania strategii równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kulturalno-oświatowymi, wyższymi uczelniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i służbami działającymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Skład Rady ds. Równego Traktowania:

 1. Przewodnicząca: Nina Gabryś - Radna Miasta Krakowa
 2. Wiceprzewodnicząca: Elżbieta Kois-Żurek - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 3. Sekretarz: Magdalena Furdzik - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Członkinie i Członkowie:

 1. Olga Brzezińska – Fundacja Miasto Literatury;
 2. Ewa Całus – Wydział Edukacji;
 3. dr hab. Janina Czapska, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński;
 4. Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami;
 5. dr hab. Bartłomiej Dobroczyński, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński;
 6. Magdalena Dropek – Fundacja Równość.org.pl;
 7. Tomasz Janowski – Stowarzyszenie Funkcja Miasto;
 8. dr n. medycznych, lekarz Bożena Jawień-Rościszewska – Lekarze Kobietom;
 9. Katarzyna Kadela – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie;
 10. dr Jakub Kościółek – Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL;
 11. dr Dominika Kozłowska – Miesięcznik „Znak”;
 12. Justyna Krawczyk – Obywatel Mama;
 13. Małgorzata Król-Siemionkowicz – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia;
 14. Artur Maciejewski – Stowarzyszenie Queerowy Maj;
 15. Maria Piętak-Frączek – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia;
 16. Mateusz Płoskonka – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia;
 17. Aleksandra Suława - Stowarzyszenie Sto lat Głosu Kobiet;
 18. dr hab. Monika Świerkosz – Uniwersytet Jagielloński;
 19. Agata Teutsch – Autonomia;
 20. Marta Wodyńska – Forum Rad Rodziców;
 21. Barbara Zając – Krakowskie Biuro Festiwalowe;
 22. Katarzyna Żeglicka – Autonomia.

Do zadań Rady należy opiniowanie projektów dokumentów strategicznych Miasta oraz aktów prawa miejscowego dotyczących wszystkich obszarów bezpośrednio i pośrednio dotyczących równego traktowania, w tym sytuacji kobiet w Krakowie, jak również opracowywanie i proponowanie rozwiązań w zakresie:

 1. budowania wśród mieszkańców Krakowa poczucia tolerancji oraz świadomości i wiedzy na temat równości płci;
 2. rekomendacji zmian w politykach miejskich w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i wyrównywania szans mieszkańców i mieszkanek Krakowa;
 3. działań nastawionych na identyfikację i rozwiązywanie problemów dyskryminacji w przestrzeni miejskiej;
 4. promowania zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach procesów decyzyjnych;
 5. działań na rzecz walki z przemocą w rodzinie i eliminacji poczucia zagrożenia w przestrzeni publicznej;
 6. budowania postaw obywatelskich i wspierania inicjatyw na rzecz zwiększania partycypacji kobiet we władzach lokalnych;
 7. promocji działań zdrowotnych i profilaktycznych oraz kluczowych dla zdrowia kobiet procedur i zabiegów;
 8. budowania postawy przedsiębiorczej wśród kobiet oraz wspierania edukacji i działań na rzecz zapewnienia sprawiedliwych i godnych warunków pracy;
 9. budowania sieci współpracy instytucji i osób pracujących na rzecz równości oraz wsparcie dla organizacji pro kobiecych i zaangażowanych w tematy związane z prawami człowieka;
 10. działań na rzecz przezwyciężania i likwidacji barier w komunikowaniu się mieszkańców i mieszkanek Krakowa;
 11. działania na rzecz likwidacji barier technicznych i architektonicznych, w szczególności zaś dostosowanie transportu i budynków użyteczności publicznej do potrzeb obu płci;
 12. działań na rzecz wyeliminowania dyskryminacji i mowy nienawiści ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, płeć, pochodzenie, narodowość, stosunek do religii i orientację seksualną.

Kadencja Rady trwa 2 lata.

 

Misja i wizja Rady ds. Równego Traktowania
Kraków włącza problematykę równości do głównego nurtu polityki miejskiej.
W tym celu Rada ds. Równego Traktowania podejmuje działania zmierzające do opracowania modelu na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym.


I. Równe traktowanie

Wszyscy/tkie jesteśmy wobec prawa równi/ne.
Wszyscy/tkie mamy prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
Zasady równości i równego traktowania obejmują działania na rzecz promocji równości i przeciwdziałania dyskryminacji między innymi ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, narodowość, obywatelstwo, religię (wyznanie) lub światopogląd, niepełnosprawność, stan zdrowia, wiek, tożsamość płciową, orientację seksualną, przynależność do grup społeczno-zawodowych, sytuację materialną i prawną, wykształcenie, zawód oraz pochodzenie społeczne.


II. Najważniejsze wartości

 • równość,
 • wolność,
 • solidarność,
 • szacunek,
 • otwartość.

III. Wizja

Chcemy Krakowa otwartego i solidarnego, w którym wszyscy/tkie mieszkańcy i mieszkanki są wolni/e, równi/e i zaangażowani/e.
Chcemy zwiększać wiedzę i świadomości na temat praw człowieka.
Chcemy dialogu opartego na wzajemnym szacunku i wymianie myśli.
Chcemy szerokiej współpracy ze wszystkimi uczestnikami/uczestniczkami życia społecznego.