BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor w Dziale Obsługi Gospodarczej

 

 

 

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6%

 

 


1. Wymagania formalne:

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.1260,1669) określonych dla stanowisk urzędniczych.

2) Wykształcenie: średnie.

3) Staż pracy: minimum 3 lata, na stanowisku związanym z koordynacją i zarządzaniem zespołem pracowników.

4) Czynne prawo jazdy kat. B.

5) Znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu dobrym.

 


2. Wymagania dodatkowe:

1) Wykształcenie: wyższe

2) Staż pracy: minimum 3 lata w jednostce sektora finansów publicznych, na stanowisku związanym z koordynacją i zarządzaniem zespołem pracowników.

 


3. Zakres obowiązków:

1) Nadzór i koordynacja prac konserwatorów i kierowców oraz osób pomagających w pracach transportowych i porządkowych zatrudnionych zarówno na umowie o pracę jak też w różnych formach zatrudnienia wspieranego (roboty publiczne, prace społecznie użyteczne), stażach itp. poprzez:

a. zlecanie zadań,

b. kontrolę poprawności, terminowości, rzetelności i bezpieczeństwa wykonania zadań,

c. organizowanie pracy w sposób efektywny i ekonomiczny z uwzględnieniem indywidualnych umiejętności, kwalifikacji i uprawnień poszczególnych pracowników oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

d. hierarchizacja zadań, w tym ustalenie szczegółów i ew. problemów mających wpływ na ostateczną kolejność realizacji,

e. niedopuszczanie do zaległości w wykonywaniu prac i wnioskowanie o pomoc w przypadku gdy dostępne zasoby są niewystarczające do terminowego wykonywania prac lub może dojść do zwłoki, której skutki będą dotkliwie odczuwalne dla MOPS,

f. ustalanie terminów realizacji napraw i prac z użytkownikami,

g. informowanie odbiorców prac o terminie ich realizacji oraz ewentualnych opóźnieniach w realizacji, wraz z uzasadnieniem przyczyn opóźnienia,

h. zapewnienie zaopatrzenia w materiały niezbędne do prowadzenia prac konserwatorskich,

i. potwierdzanie zużycia materiałów i ewidencjonowanie sprzętów zakupionych na potrzeby nadzorowanych pracowników,

j. prowadzenie ewidencji:

k. prac zrealizowanych przez nadzorowanych pracowników,

l. prac zleconych nadzorowanym pracownikom, jeszcze niezrealizowanych,

m. zleceń nie przekazanych jeszcze do realizacji nadzorowanym pracownikom,

n. narzędzi służbowych z podziałem na dysponentów,

o. kontrolę realizacji prac przez osoby wymienione w ust. 1 w zakresie zgodności z przepisami BHP, w szczególności wykonywania prac zgodnie z dopuszczeniem określonym w badaniach lekarskich,

p. wnioskowanie do bezpośredniego przełożonego o zwiększenie kwalifikacji zawodowych osób wymienionych w ust. 1, w tym również o przeprowadzenie niezbędnych badań dopuszczających do wykonywania prac zgodnie z potrzebami,

q. wnioskowanie o niezbędne narzędzia oraz likwidację zużytych narzędzi,

r. współpracę z upoważnioną osobą w zakresie dostaw z magazynu i organizowanie dostaw, zapewnianie dostępności pojazdu oraz pracowników niezbędnych do przeniesienia i transportu majątku zgodnie z harmonogramem określonym w instrukcji magazynowej,

s. zabezpieczenie transportu (pojazdów i personelu),

t. ustalanie terminów wykonywania pracy przez osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy lub w ramach prac społecznie użytecznych i stażów zgodnie z potrzebami MOPS.

2) Opiniowanie wniosków o urlop osób wymienionych w ust. 1 – w przypadku gdy nieobecność w pracy nie jest zgodna z planem urlopów.

3) Ustalanie zakresu prac możliwych do wykonania przez nadzorowanych pracowników.

4) Rozliczanie zaliczek służbowych pracowników, o których mowa w ust. 1.

5) Przygotowanie materiałów do planu finansowego w zakresie potrzeb na materiały i narzędzia niezbędne dla realizacji planów bieżących konserwacji i zapewnienia ciągłości pracy MOPS biorąc pod uwagę niezbędne naprawy.

6) Nadzór nad korzystaniem z pojazdów służbowych MOPS, w tym:

a. zapewnienie sprawności taboru pojazdów służbowych, w tym w szczególności wnioskowanie o wykonanie niezbędnych napraw, przeglądów pojazdów służbowych,

b. kontrola terminów obowiązywania badań technicznych pojazdów,

c. wnioskowanie o wymianę opon w pojazdach służbowych z uwagi na zużycie lub zmianę sezonową,

d. kontrola kart drogowych i ewidencjonowanie wydatków na utrzymanie pojazdów służbowych,

e. zlecanie mycia i czyszczenia pojazdów, w szczególności w przypadku konieczności zapewnienia transportu osób,

f. wykonywanie zestawień z półrocza i rocznych dotyczących ilości przejechanych kilometrów oraz zużycia paliwa,

7) Sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań.

8) Przekazywanie nadzorowanym pracownikom informacji o zmianach i nowych regulacjach w MOPS.

9) Prowadzenie dokumentacji – (wykaz prowadzonych spraw, kopie dokumentów, protokoły odbioru, karty drogowe, rozliczanie materiałów itp.).

10) Samokontrola prawidłowości wykonywania wykonywanych zadań.

11) Inne zadania wynikające z zajmowanego stanowiska polecone przez dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.

 


4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etat.

Wynagrodzenie zasadnicze: od 3000,00 złotych do 4500,00 złotych, inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 


5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny, CV,

2) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3) kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4) oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko - Podinspektor w Dziale Obsługi Gospodarczej”,

7) opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 14 czerwca 2019 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Podinspektor w Dziale Obsługi Gospodarczej”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.


7. Ilość etatów:
    1Dyrektor
Witold Kramarz

 

 

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub/oraz włączenia do bazy danych osób ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

1) w celu przeprowadzenia naboru: art. 6 ust. 1 lit b. RODO;

2) w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie: art. 6 ust. 1 lit a RODO.

3. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podst. art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).

5. W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych na ogłoszony nabór, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

6. W przypadku wyrażenia zgody na włączenie Pani/Pana dokumentów aplikacyjnych do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże nie dłużej niż 1 rok licząc od 1 stycznia roku następującego po dniu przesłania dokumentów aplikacyjnych.

7. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

3) usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym.

11. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

12. Nie podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 10 uniemożliwi rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Obsługi Gospodarczej)