Nowe rachunki bankowe obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku.

 

KPP 

 

Krakowski Portal Podatnika - nowe źródło informacji o podatkach i opłatach lokalnych, w tym również - po zalogowaniu - indywidualne numery rachunków.

 
Tytuł wpłaty numer rachunku bankowego
PKO Bank Polski SA
Uwagi
podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny osób fizycznych indywidualny numer rachunku

numer zostanie podany w decyzji wymiarowej

przesłanej do każdego podatnika,

informacja o numerach rachunków
tel. 12 616 9295
podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny osób prawnych indywidualny numer rachunku nowy numer zostanie przesłany podatnikom,

informacja o numerach rachunków

tel. 12 616 9295

podatek od środków transportowych

indywidualny numer rachunku

nowy numer zostanie przesłany podatnikom,

informacja o numerach rachunków

tel. 12 616 9295

wieczyste użytkowanie, dzierżawa i użytkowanie gruntów Gminy indywidualny numer rachunku nowy numer zostanie przesłany,
informacja o numerach rachunków:

osoby fizyczne: 12 616 9264, 12 616 9381,
12 616 8825, 12 616 9260, 12 616 8986

osoby prawne: 12 616 9482

wieczyste użytkowanie, dzierżawa, trwały zarząd i bezumowne korzystanie
z gruntów Skarbu Państwa
indywidualny numer rachunku

nowy numer zostanie przesłany,

informacja o numerach rachunków:

tel. 12 616 9727, 12 616 9729, 12 616 9730

opłata skarbowa 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 tel. 12 616 9091, 12 616 9090
opłaty komunikacyjne 92 1020 2892 2274 3035 0000 0000  
opłaty za prawo jazdy 39 1020 2892 2274 3036 0000 0000  
wpis do ewidencji instruktorów i wykładowców nauki jazdy,
opłaty związane z licencjami i zezwoleniami na przewóz innymi środkami niż taxi,
karta wędkarska, zaświadczenia na pzewozy drogowe na potrzeby własne
78 1020 2892 0000 5302 0590 0966  
opłaty geodezyjne 73 1020 2892 2276 3032 0000 0000  
mandaty Straży Miejskiej 20 1020 2892 2276 3033 0000 0000  
mandaty zaoczne Straży Miejskiej 64 1020 2892 2276 3034 0000 0000  
kary porządkowe Straży Miejskiej 83 1020 2892 0000 5102 0590 0974  
opłata od posiadania psów, opłata uzdrowiskowa, opłata targowa,
zezwolenia na sprzedaż alkoholu, renta planistyczna, opłaty związane z licencjami taxi,
opłaty i kary za wycinkę drzew, duplikat krakowskiej karty rodzinnej
90 1020 2892 0000 5802 0590 0990  

opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,
opłaty za trwały zarząd gruntów Gminy, zwrot kosztów zastępstwa sądowego,
dziennik budowy, odszkodowanie za korzystanie z lokalu (regres),

zwrot odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

koszty postępowania sądowego SM

koszty utrzymiania zwierząt

77 1020 2892 0000 5802 0590 0933  
opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym, opłata za wydanie interpretacji podatkowych,
hipoteka niepodatkowa, opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
opłata za udzielenie ślubu poza lokalem
48 1020 2892 0000 5102 0590 0925  
należności cywilnoprawne za korzystanie z mienia Gminy
(wykup mieszkań, bezumowne korzystanie, przekształcenie, wejście w teren, itp.) 
70 1020 2892 0000 5102 0590 0917  

należności cywilnoprawne za korzystanie z mienia Skarbu Państwa

(sprzedaż nieruchomości, ustanowienie służebności przesyłu, służebność drogi koniecznej, przekształcenie, współwłasności, itp.),

koszty postępowania sądowego Skarbu Państwa, zwrot odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości Skarbu Państwa, opłata za udostępnienie danych osobowych, karta parkingowa, duplikat Karty Dużej Rodziny, elektroniczna Karta Dużej Rodziny, duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej

82 1020 2892 0000 5602 0590 0941  
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

61 1020 2892 0000 5102 0590 0982

 

lub indywidualny numer rachunku

do momentu otrzymania informacji o utworzeniu

indywidualnego numeru rachunku,

informacja o indywidualnym numerze rachunku
tel. 12 616 9295

 

 

Informacja o numerach rachunków bankowych dla organów egzekucyjnych.