UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWE NA TERENIE POŁUDNIOWO WSCHODNIEJ CZĘŚCI KRAKOWA

 

Urząd Miasta Krakowa oraz inne jednostki i organy związane z ochroną środowiska w ostatnich latach są adresatem interwencji kierowanych przez mieszkańców przede wszystkim Rady Dzielnicy XIII związanych z uciążliwością odorową na terenie południowo wschodniej części Krakowa tj. m.in. rejonu Płaszowa i Rybitw.

Na przedmiotowym terenie zlokalizowane są zakłady, których charakter działalności stwarza często sytuacje lub warunki, w których uciążliwe zapachy mogą być wydzielane i rozprzestrzeniane. Aktualnie problem uciążliwości zapachowej nie jest w Polsce normowany odpowiednimi przepisami z zakresu ochrony środowiska. Emisje zapachowe nie są zdefiniowane liczbowo, a ich ocena ma charakter indywidualny i subiektywny.

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Miasto Kraków podejmuje działania zmierzające do ograniczenia uciążliwości odorowych. Polegają one m.in. na przeprowadzaniu działań kontrolnych realizowanych głównie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w celu zidentyfikowania i ograniczenia źródeł uciążliwości odorowej.

 

Niezależnie od powyższego w 2018r. na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków wykonany został „Raport z badań uciążliwości odorowej na terenie południowo – wschodniej części Krakowa” (wyciąg z Raportu – sprawozdanie z badań). Opracowanie wskazuje obszary o podwyższonym poziomie stężeń zapachowych oraz negatywnej ocenie sensorycznej jakości hedonicznej.

 

Ponadto Zarządzeniem Nr 735/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08.04.2019r. powołany został Zespół Zadaniowy ds. ograniczenia uciążliwości odorowej na terenie południowo- wschodniej części Krakowa. Zadaniem Zespołu jest podjęcie wszelkich możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań dla ograniczenia uciążliwości odorowej na przedmiotowym terenie.