BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje, w terminie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2022 r., projekt pn.: „Aktywni Zawodowo - Aktywni Społecznie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

OFERTA

 

Do projektu pn.: „Aktywni Zawodowo - Aktywni Społecznie” zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Krakowa, którzy zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Kraków, ukończyli 15 lat i potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu takich problemów jak: bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, trudności wychowawcze, zaburzenia psychiczne lub uzależnienia. Zadaniem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego i przybliżenie do rynku pracy uczestników projektu.

 

Dla uczestniczek i uczestników przewidziano indywidualnie dobrane usługi, które w trakcie prowadzonej diagnozy określą wspólnie pracownik socjalny i klient.

 

W ramach projektu zaplanowano realizację usług:

asystenta osoby bezdomnej (planowane rozpoczęcie usługi - maj 2019): asystowanie i wspieranie w podejmowanych działaniach, kształtowanie umiejętności, rzecznictwo;

indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych (planowane rozpoczęcie  usługi - czerwiec 2019): rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, towarzyszenie w czynnościach wspomagających proces leczenia, wspomaganie nawiązywania i utrzymywania relacji z otoczeniem, instytucjami i organizacjami społecznymi, doradzanie w zakresie uzyskania specjalistycznej pomocy;

specjalistycznych usług wspierania rodziny (planowane rozpoczęcie usługi - sierpień 2019): poradnictwo rodzinne, trening umiejętności psychospołecznych, prowadzenia gospodarstwa domowego, poradnictwo psychospołeczne w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, trening prowadzenia gospodarstwa domowego, grupy edukacyjno-wspierające

usług wzmacniających lub odbudowujących naturalny system wsparcia, tj. rodzinę (planowane rozpoczęcie usługi - wrzesień 2019): poradnictwo psychologiczne rozwijające kompetencje rodzicielskie i w zakresie wyjaśniania procesów rozwojowych i zaburzeń rozwoju, mediacje, poradnictwo rodzicielskie, w tym pedagogiczne dotyczące zidentyfikowanych problemów rodziny, terapia indywidualna, grupowa, rodzinna dostosowana do potrzeb rodziny;

usług o charakterze zawodowym (planowane rozpoczęcie usługi - maj 2019): poradnictwo zawodowe - pomoc w odnalezieniu właściwej ścieżki zawodowej, kursy kompetencyjne, opieka trenera zatrudnienia wspieranego w aktywizacji zawodowej, adaptacji na stanowisku pracy oraz w kontaktach z pracodawcą; zatrudnienie subsydiowane.

 

Pakiet usług jest dobierany dla osób, które spełniają warunki formalne i zdecydują się na udział w projekcie.

 

Aby skorzystać z pomocy w ramach projektu „Aktywni Zawodowo - Aktywni Społecznie” należy udać się do pracownika socjalnego i wypełnić kartę rekrutacji. Po zakwalifikowaniu na listę rankingową i wspólnym omówieniu sytuacji życiowej z pracownikiem socjalnym zostanie ustalony plan pomocy w projekcie zwany Indywidualnym Planem Działania. Określa on w jakich zajęciach będzie brał/a udział uczestnik/uczestniczka i jakie usługi otrzyma.

 


• PROJEKT

 

Projekt pn.: „Aktywni Zawodowo - Aktywni Społecznie”, kierowany jest do mieszkańców Krakowa, którzy zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Kraków, ukończyli 15 lat, a ich wiodącymi problemami są: bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, trudności wychowawcze, zaburzenia psychiczne lub uzależnienia.

 

Obejmuje 5 grup docelowych uczestników:

1) osoby bezdomne,

2) osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, które ze względu na stan zdrowia doświadczają ograniczeń w codziennej aktywności i samodzielności,

3) Rodziny z dziećmi do 18 roku życia wymagające wsparcia w związku z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną lub uzależnieniami rodziców,

4) osoby lub rodziny biologiczne i zastępcze oraz wychowankowie przebywający w pieczy zastępczej lub ją opuszczający

5) osoby bez pracy

 

 

• BUDŻET

 

Projekt pn.: „Aktywni Zawodowo - Aktywni Społecznie” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu: 10 420 533,18 zł, w tym:

- 8 857 453,20 zł - wartość dofinansowania Unii Europejskiej

- 1 563 079,98 zł - wartość wkładu własnego MOPS.

 

 

• REALIZATOR

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 30-529 Kraków ul. Józefińska 14.

 

 

• ZGŁOSZENIA

Aby zostać uczestnikiem/uczestniczką projektu "Aktywni Zawodowo - Aktywni Społecznie" należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w filii zgodnej z miejscem zamieszkania wnioskodawcy lub Działu Pomocy Bezdomnym:

 

a) Filia nr 1, os. Teatralne 24, tel.: 12 430-45-46, fax: 12 643 07 06, e-mail: f1@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic III, XIV i XV Miasta Krakowa;

b) Filia nr 2, ul. Radzikowskiego 39, tel.: 12 636-77-98, fax: 12 636-75-24, e-mail: f2@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IV Miasta Krakowa;

c) Filia nr 3, ul. Rzeźnicza 2, tel.: 12 257-00-07, fax: 12 257 00 08, e-mail: f3@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic IX, X, XIII Miasta Krakowa oraz północnej części obszaru Dzielnicy XI, wyznaczonej w następujący sposób:

- od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, do ulicy Witosa,

- od północy granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XIII,

- od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, do ul. Nowosądeckiej,

- od południa granicę stanowią północne strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej;

d) Filia nr 4, os. Szkolne 34, tel.: 12 425-75-64, fax: 12 643-72-78, e-mail: f4@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa;

e) Filia nr 5, ul. Praska 52, tel.: 12 269-05-54, fax: 12 266-82-75, e-mail: f5@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy VIII Miasta Krakowa;

f) Filia nr 6, ul. Mazowiecka 21, tel.: 12 423-23-15, fax: 12 422-17-74, e-mail: f6@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic I i II Miasta Krakowa;

g) Filia nr 7, ul. Mazowiecka 4-6, tel.: 12 632-00-22, fax: 12 632-66-20, e-mail: f7@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic V, VI i VII Miasta Krakowa;

h) Filia nr 8, ul. Na Kozłówce 27 (II piętro), tel.: 12 659-12-68, fax: 12 651-21-60, e-mail: f8@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XI i XII Miasta Krakowa oraz południowej części Dzielnicy XI wyznaczonej w następujący sposób:

- od północy granicę stanowią południowe strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej,

- od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, od ulicy Witosa,

- od południa granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą X,

- od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, od ul. Nowosądeckiej;

i) Filia nr 9, os. Teatralne 24, tel.: 12 644-76-09, fax: 12 12 644-80-34, e-mail: f9@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVI, XVII Miasta Krakowa;

j) Dział Pomocy Bezdomnym, os. Teatralne 24, tel.: 12 642-25-86, 12 430-45-46, 12 430-45-44, 12 644-76-09, e-mail: db@mops.krakow.pl, dla osób bezdomnych zamieszkujących Gminę Miejską Kraków.