BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1
DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Opiekun 1 etat

 

 

Wymagania:

a) wykształcenie minimum średnie, kierunkowe (opiekun w DPS, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, ratownik medyczny itp),

b) mile widziane doświadczenie w pracy w Domu Pomocy Społecznej, kultura osobista i poszanowanie godności i odmienności drugiego człowieka,

c) umiejętność pracy z ludźmi,

d) umiejętność pracy w zespole,

e) odporność na stres,

f) cierpliwość, życzliwość, empatia,

g) wysoka sprawność psychofizyczna,

h) gotowość do pracy w systemie zmianowym (12 lub 8 godzinnym), również w porze nocnej,

 

Zadania:

1) sprawowanie bezpośredniej opieki nad mieszkańcami oraz branie odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo,

2) udział w realizacji procedury przyjmowania nowoprzybyłych mieszkańców, tj. zapoznawanie go z rozkładem dnia codziennego i najbliższym otoczeniem,

3) współuczestniczenie w adaptacji mieszkańca w nowych warunkach, informowanie i motywowanie do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych,

4) współtworzenie i realizacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańca.

5) branie udziału, jako pracownik pierwszego kontaktu w zebraniach Zespołu Terapeutyczno –Opiekuńczego,

6) przy współudziale pielęgniarek ocena obecnego stanu zdrowia mieszkańca i jego zdolności do pracy w ramach terapii zajęciowej w pracowniach terapeutycznych oraz ścisła współpraca z fizjoterapeutami,

7) pomoc w rozwiązaniu osobistych problemów mieszkańca,

8) dokonywanie rozeznania potrzeb mieszkańców i ich systematycznego zaspokajania pod względem socjalno – bytowym, terapeutycznym oraz właściwej organizacji czasu wolnego,

9) współdziałanie z pozostałymi członkami zespołu terapeutyczno opiekuńczego w rozwiązaniu konfliktów między mieszkańcami,

10) kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu mieszkańców,

11) udzielanie pomocy i motywowanie mieszkańców do aktywności w obszarach:

a) utrzymywania kontaktów z rodzinami, opiekunami (korespondencja pisemna, lub telefoniczna),

b) dbania o higienę, estetykę i wygląd zewnętrzny mieszkańców,

c) uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych

12) współdziałanie z pracownikiem socjalnym w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych mieszkańca (zaopatrzenie w odzież, obuwie, itp.),

13) współdziałanie z personelem medycznym w zakresie stosowania się do zaleceń lekarskich czy fizjoterapeutycznych,

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej mieszkańców,

15) przekazywanie w postaci raportu informacji o ogólnym stanie psychofizycznym i funkcjonowaniu mieszkańców na zakończenie pełnionego dyżuru,

16) opieka nad podopiecznym przy wyjściach na konsultacje medyczne,

 

Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2650 zł brutto miesięcznie + pozostałe zgodnie z Regulaminem Wynagradzania,

c) pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

Niezbędne dokumenty:

a) CV, list motywacyjny,

b) kserokopia posiadanych dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe,

c) kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku opiekuna mogą składać oferty pracy w formie:

• pisemnej (osobiście, listownie) pod adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, 31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1,w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl Telefon: 12 411-94-00, fax 12 410-53-25

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

 

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

„Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

1. Administratorem Pan/i danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c.

3. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.

5. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich usunięcia.

6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

 

 

Dyrektor mgr Dariusz Żebrowski


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Opiekun