BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor-prawnik w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 

 

 

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6%

 

 


1. Wymagania formalne:

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.1260,1669) określonych dla stanowisk urzędniczych.

2) Wykształcenie: wyższe prawnicze.

3) Staż pracy: co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku prawnika.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej; Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego i innych ustaw mających zastosowanie w realizacji pracy Zespołu.

2) Umiejętność redagowania pism.

3) Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów w ww. zakresach.

4) Umiejętność analizy dokumentów i projektowanych rozwiązań.

5) Umiejętność klarownego formułowania myśli w mowie i piśmie;

6) Umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków,

7) Pożądane cechy osobowości: sprawność organizacyjna, kreatywność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, empatia, asertywność, wychodzenie z inicjatywą, samodzielność w prezentowaniu możliwych rozwiązań problemów.

8) Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie standardowych aplikacji: Word, Excel, poczta elektroniczna, Internet.

9) Znajomość bazy danych Lex i umiejętność sprawnego wyszukiwania potrzebnych informacji.

 


3. Zakres obowiązków:

1) Współpraca z sądem rodzinnym w zakresie sposobów regulacji sytuacji prawnej

np. składania wniosków o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

2) Regulacja sytuacji prawnej dzieci, które nie mają reprezentanta prawnego.

3) Nadzór nad sprawami odwoławczymi i apelacyjnymi, które znacznie przedłużają pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

4) Reprezentowanie interesów dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych.

5) Pomoc prawna dla rodzin zastępczych.

6) Składanie wniosków o alimenty dla dzieci oraz zabezpieczenie zasądzonych już alimentów.

7) Bieżąca weryfikacja, analizowanie i przygotowywanie stanowisk dotyczących działań

i dokumentów podejmowanych przez Zespół pod kątem ich zgodności z prawem.

8) Aktualizowanie i procedowanie aktów prawa wewnętrznego, aktów prawa miejscowego

i procedur.

9) Współpraca z radcami prawnymi MOPS i Sekcją Zamówień Publicznych w zakresie działań Zespołu, w tym przygotowywanie korespondencji i opiniowanie dokumentów.

 


4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 0,5 etatu.

Wynagrodzenie zasadnicze: od 1600,00 złotych do 2200,00 złotych, inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny, CV,

2) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3) kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4) oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko - Inspektor-prawnik w Zespole ds. Rodzinnej pieczy zastępczej”,

7) opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 7 maja 2019 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Inspektor-prawnik w Zespole ds. Rodzinnej pieczy zastępczej”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 


7. Ilość etatów:
    1 w wymiarze 0,5 etatuDyrektor
Witold Kramarz

 

 

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub/oraz włączenia do bazy danych osób ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale nie dłużej niż 1 rok licząc od 1 stycznia roku następującego po dniu przesłania aplikacji, z zastrzeżeniem pkt 5.

5. W przypadku przesłania aplikacji na ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

6. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

3) usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu pracy oraz w § 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika jest wymogiem ustawowym.

10. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor-prawnik w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej )