BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2019

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

ORAZ

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 

na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych, w lokalach wyznaczonych przez Realizatora zadania.

 

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Pomocy Bezdomnym.

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

- 2019 r. (od 1 lipca 2019r. do 31 grudnia 2019r.) - 50 280 zł, w tym 3000 zł na zakup wyposażenia, drobne remonty,

- 2020 r. - 100 560 zł, w tym 6000 zł na zakup wyposażenia, drobne remonty,

- 2021 r. - 100 560 zł, w tym 6000 zł na zakup wyposażenia, drobne remonty,

- 2022 r. (1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r.) - 50 280 zł ,w tym 3000 zł na zakup wyposażenia, drobne remonty.

 

Termin realizacji zadania: 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.

 

Miejsce realizacji zadania: Lokale, do których Realizator zadania posiada tytuł prawny:

1. Mieszkanie nr 1 przy ul. Rostworowskiego o powierzchni 86,20m2

2. Mieszkanie nr 2 na os. Zielonym o powierzchni 62,13m2

3. Mieszkanie nr 3 na os. Centrum D o powierzchni 75,41m2

 

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku 2019 oraz w roku 2018 przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości: w 2018 r. 81 040zł oraz w 2019 r. 40 520zł (1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.)

 

Warunki realizacji zadania publicznego:

 

Realizacja zadania polega na

1) prowadzeniu trzech mieszkań chronionych treningowych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami; w szczególności z rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2018 poz. 822) zwanego dalej „rozporządzeniem” o łącznej liczbie 16 miejsc, w tym 2 mieszkań chronionych na 5 miejsc oraz 1 mieszkania chronionego na 6 miejsc, w lokalach należących do Realizatora zadania,

2) świadczeniu usługi osobom bezdomnym lub zagrożonym bezdomnością, skierowanym przez Realizatora zadania, zgodnie z decyzją wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa,

3) zapewnieniu w mieszkaniu chronionym treningowym usług bytowych w postaci całodobowego miejsca pobytu, w pomieszczeniach, zgodnie z minimalnym standardem pomieszczeń, w mieszkaniu chronionym określonym w § 6 Rozporządzenia,

4) świadczenie pracy socjalnej, o której mowa w art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej, obejmującej w szczególności następujące działania:

a) rozpoznanie sytuacji osoby, zebranie informacji o całokształcie sytuacji związanej

z problemem i opracowanie oceny sytuacji oraz funkcjonowania osoby,

b) wyznaczenie celów i opracowanie programu usamodzielnienia z osobą w terminie do 40 dni od dnia rozpoczęcia usługi, (w ramach programu mogą zostać uwzględniane usługi, o których mowa w § 3 rozporządzenia, zgodnie z potrzebami),

c) dokonywanie systematycznych ocen programu, w razie potrzeb dokonywanie zmiany programu usamodzielnienia,

d) dokonanie ewaluacji końcowej programu usamodzielnienia,

e) udzielanie wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb osób, w tym:

- wspierania, doradzania w rozwiązywaniu występujących problemów, towarzyszenie lub rzecznictwa,

- motywowania osoby do podejmowania aktywności w obszarze zatrudnienia, uzyskania mieszkania, podejmowania leczenia,

- działania edukacyjne w zakresie wiedzy niezbędnej do samodzielnego życia,

- organizowania wsparcia innych specjalistów i usług społecznych,

- udzielania informacji wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,

- nawiązania współpracy z innymi osobami, instytucjami wspierającymi osobę,

- pomocy w uzyskaniu odpowiedniego poradnictwa w rozwiązaniu spraw życiowych,

5) zapewnienia usług (w formie indywidualnej lub grupowej) polegających na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności w zakresie określonym § 3 rozporządzenia,

6) dokonywanie przez pracownika socjalnego Zleceniobiorcy wspólnie z pracownikiem socjalnym Realizatora zadania pisemnych uzgodnień z osobą kierowaną do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym treningowym lub jej przedstawicielem ustawowym, dotyczących: celu pobytu, okresu pobytu, rodzaju

i zakresu świadczonego wsparcia, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia, sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym, zasad

i sposobu realizacji programu, usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia, przed wydaniem decyzji o skierowaniu osoby do mieszkania chronionego oraz decyzji o przedłużeniu pobytu w mieszkaniu; jednocześnie przyjmuje się, że standardowy okres pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym to 2 lata,

z możliwością przedłużenia do 3 lat;

7) dokumentowanie prowadzonych działań pracy socjalnej oraz ich rezultatów, zgodnie ze wzorami dokumentów przekazanymi przez Realizatora zadania (w szczególności: ocenę sytuacji/funkcjonowania osoby, program usamodzielnia, zmianę programu usamodzielnienia, ocenę programu usamodzielnienia, ewaluację końcową, kartę działań pracownika socjalnego)

8) współpracę z Realizatorem zadania w zakresie realizowanego wsparcia na rzecz osoby, w szczególności spotkania w ramach zespołów interdyscyplinarnych, konsultacji z pracownikami Realizatora zadania;

9) przekazanie (niezwłoczne) Realizatorowi zadania informacji o rozpoczęciu usługi oraz

o zakończeniu przerwaniu realizacji lub braku współpracy wraz z opisem zaistniałej sytuacji.

10) przygotowania opinii o realizacji usługi przez osobę objętą pomocą na wniosek Realizatora zadania.

 

W ramach realizacji zadania, Zleceniobiorca jest zobowiązany do:

1) zatrudnienia przynajmniej 1 pracownika socjalnego, posiadającego odpowiednie kwalifikacje, w niezbędnym wymiarze godzin;

2) zatrudnienia fakultatywnie, w zależności od potrzeb mieszkańców, pracowników: psychologa, terapeutę, asystenta osoby bezdomnej, prawnika-posiadających odpowiednie kwalifikacje, w niezbędnym wymiarze godzin;

3) niezwłocznego przekazania Realizatorowi zadania informacji o zatrudnionych osobach wraz z informacją o danych do kontaktu, w szczególności wykazu osób zawierających co najmniej ich imię, nazwisko, nr telefonu, kwalifikacje zawodowe i wymiar etatu i okres na jaki zostały zatrudnione;

4) zapewnienie superwizji, szkoleń dla osób realizujących usługę;

 

W zakresie administracyjnym, Zleceniobiorca jest zobowiązany do :

1) wyodrębnienia w swojej strukturze mieszkań: „Mieszkanie chronione treningowe nr 1 dla bezdomnych mężczyzn”; „Mieszkanie chronione treningowe nr 2 dla bezdomnych mężczyzn”; „Mieszkanie chronione treningowe nr 3 dla bezdomnych mężczyzn”;

2) opracowania Regulaminu korzystania z mieszkania chronionego treningowego

i przedstawienie go do akceptacji Realizatorowi zadania w terminie do 7 dni od zawarcia umowy;

3) pobierania od osób przebywających w mieszkaniach chronionych odpłatności zgodnie

z uchwałą Nr XXXIV/573/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych , określonej w decyzji administracyjnej MOPS w sprawie przyznania pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym oraz przekazywanie odpłatności na rachunek Gminy Miejskiej Kraków;

4) prowadzenia dokumentacji działań, w szczególności ewidencji osób objętych pomocą oraz dokumentacji działań realizowanych przez inne osoby zaangażowane do realizacji usługi mieszkania chronionego;

 

W zakresie sprawozdawczym, Zleceniobiorca jest zobowiązany przedkładać sprawozdania kwartalne wraz z informacją miesięczną o liczbie osób (imię nazwisko, data zgłoszenia się do mieszkania i data opuszczenia, liczba spotkań/działań zrealizowanych w danym miesiącu na rzecz danego mieszkańca oraz informację o spotkaniach grupowych, treningach).

 

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem realizacji zadnia publicznego jest przygotowanie pod opieką specjalistów osób przebywających w mieszkaniach chronionych treningowych do samodzielnego życia po ich opuszczeniu.

 

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1) zapewnienie 16 miejsc w mieszkaniach chronionych treningowych,

2) objęcie pracą socjalną 100 % mieszkańców;

3) wyjście z bezdomności rozumiane jako wyprowadzanie się do mieszkania lub pokoju – 30 % osób objętych usługą mieszkania chronionego treningowego.

 

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia: 28 marca 2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=93768

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Dofinansowanie dla organizacji pożytku publicznego nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania publicznego.

2. Wymagany minimalny wkład własny finansowy oferenta (liczony w stosunku do kwoty wnioskowanej dotacji) wynosi 1 % kwoty wnioskowanej dotacji. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu własnego finansowego będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych 3. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

4. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

5. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy.

6. Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.

7. Dopuszczalne przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji ustala się na poziomie 20 % danego kosztu .

8. Oferent jest zobowiązany do identyfikacji ryzyk związanych z realizacją zadania publicznego oraz wskazania sposobów zapobiegania im (oferta – pkt III.6 – Dodatkowe informacje związane z realizacją zadania publicznego).

9. Oferent jest zobligowany do oszacowania wartości (w zł) działań w ramach wkładu osobowego wskazanego w kosztach realizacji zadania poprzez uzupełnienie pkt VI oferty poz. 3 – Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII.

10. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.

11. W przypadku planowania przez Oferenta (-ów) przeznaczenia na realizację zadania publicznego środków finansowych z innych źródeł publicznych, wymagane jest dołączenie do oferty (w formie załącznika) informacji o nazwie (-wy) organu (-ów) administracji publicznej lub jednostki (-tek) sektora finansów publicznych, który (-re) przekazał (-a,-y) środki finansowe wraz z podaniem ich wysokości

12. Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.).

13. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

14. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferent oraz Dział Pomocy Bezdomnym dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.

15. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

16. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

17. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.

18. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do kontaktu z Działem Pomocy Bezdomnym w celu potwierdzenia gotowości realizacji zadania publicznego i ustalenia warunków jego realizacji w terminie do 2 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

19. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

20. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 13.

21. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

22. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

23. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdania, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

1. Organizacja pożytku publicznego zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adrese  https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 16 maja 2019 r. o godz. 12.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dziennik Podawczy z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone

po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dziennik Podawczy) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

 

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

 

1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego (załącznik nr 2 do ogłoszenia) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl.

3. Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i dostarczyć osobiście do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej –Dziennik Podawczy lub przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej –Dziennik Podawczy).

4. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

5. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

6. Komisja konkursowa opiniuje oferty najpóźniej do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

7. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.

8. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1) złożenie oferty po terminie;

2) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu (tj. np. z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, e-mailem);

3) złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników (jeśli są wymagane);

4) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu

o konkursie;

5) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;

6) złożenie oferty przez organizację pozarządową, która zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem;

7) złożenie oferty nie w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego;

8) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie

z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących; w przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS;

9) złożenie oferty niezawierającej wymaganego wkładu własnego finansowego oferenta określonego w ogłoszeniu konkursowym.

9. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, m. in. odnośnie działalności statutowej oferenta w kontekście zakresu zadania publicznego w ogłoszonym konkursie ofert.

10. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3 do ogłoszenia.

11. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert nie spełniających wymogów formalnych.

12. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne, przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia, zawierającą szczegółowe kryteria oceny merytorycznej.

13. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację;

2) kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne;

4) planowany przez organizację udział środków własnych finansowych;

5) planowany przez organizację , wkład własny niefinansowy (w tym osobowy i rzeczowy);

6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

14. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent lub osoba przez niego upoważniona.

15. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

16. Wyniki otwartego konkursu ofert, komórka merytoryczna zamieszcza niezwłocznie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu lub MJO.

oraz udostępnia się je w:

1) miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl,

2) Systemie Informatycznym NAWIKUS, w portalu: www.nawikus.krakow.pl.

17. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

1) nie zostanie złożona żadna oferta,

2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU NAWIKUS

1. Zgodnie z zarządzeniem nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017r.

w sprawie wprowadzenia w GMK systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania, Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

2. Regulamin działania systemu NAWIKUS określa ww. zarządzenie PMK.

3. Ogłoszenie o konkursie znajduje się w portalu informacyjnym www.nawikus.krakow.pl.

4. Organizacja dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.

5. Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres nawikus.krakow@um.krakow.pl najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu z pominięciem dni wolnych od pracy.

7. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona

w systemie.

8. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.

9. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.

10. Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs.

 

INFORMACJE O KONKURSIE:

 

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w Dziale Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,

w pok. nr 220 lub pod numerem tel. 12 425-75-57 w przypadku zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania oraz w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS.

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ:

 

1. Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych, na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalach należących do Realizatora zadania, w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.

3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:

1) przewodniczący komisji - przedstawiciel komórki merytorycznej, odpowiedzialnej za dany konkurs;

2) do trzech przedstawicieli komórki merytorycznej, w tym zastępca przewodniczącego;

3) do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich;

4. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

6. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.

7. Prezydent lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

– kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

3) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

4) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.

8. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

9.Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 10 maja 2019 r. o godz. 8.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl.

10. Pracownicy komórki merytorycznej Urzędu powoływani do komisji konkursowej przez Prezydenta oraz pracownicy MJO powoływani do komisji konkursowych przez Dyrektora MJO są zobowiązani do wypełnienia jedynie oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie ofert.

 

WAŻNE DOKUMENTY:

 

1. Regulamin przeprowadzania przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych określa zarządzenie nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2019 r.

2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwartych konkursach ofert określa załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty uchwałą nr CXV/3053/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 roku.

3. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl,

w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie- Dział Pomocy Bezdomnym.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

 

załącznik nr 1 – formularz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;

załącznik nr 2 – formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;

załącznik nr 3 – karta oceny formalnej oferty;

załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej oferty;

załącznik nr 5 – formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej.

 

Zarządzenie nr 54/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert oraz naboru na członków komisji konkursowej

Zarządzenie nr 54/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert oraz naboru na członków komisji konkursowej- wersja edytowalna

 

Zarządzenie nr 72/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 72/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie powołania komisji konkursowej - wersja edytowalna

 

Zarządzenie nr 87/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 87/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert - wersja edytowalna