BIP MJO - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY KSIĘGOWY - ZASTĘPSTWO


1. Wymagania formalne


Kandydatem, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013 r.; Dz.U. z 2013 r. poz. 885), może zostać osoba:

• posiadająca obywatelstwo polskie,

• posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych,

• nieskazana prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

• posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

• ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,

• posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 2. Wymagania dodatkowe


• doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT co najmniej 3 lata,

• doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,

• znajomość obsługi programu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (ZSZO),

• znajomość obsługi programu Budżet JST Plus,

• znajomość obsługi programu Cesarz – Centralny System Zarządzania Budżetem,

• znajomość obsługi programu Sovat,

• znajomość ustawy o rachunkowości budżetowej,

• znajomość ustawy o finansach publicznych,

• znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,

• znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

• znajomość rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

• znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

• znajomość rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej,

• znajomość przepisów płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych,

• znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

• umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów, zestawień wg potrzeb.

 3. Zakres obowiązków


1. Prowadzenie pełnej rachunkowości Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Krakowie, w tym rzetelne i terminowe sporządzanie planów i sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organu prowadzącego.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie zatwierdzonego planu finansowego.

3. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4. Wnioskowanie do kierownika jednostki o określenie trybu, wg którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne lub samodzielnych pracowników prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

5. Przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), aby nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

6. Zatwierdzenie dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty.

7. Sporządzanie wniosków o braki w budżecie.

8. Naliczanie i przekazanie na konto odpisu na ZFŚS.

9. Sporządzanie sprawozdań finansowych.

10. Prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług, oraz sporządzanie częściowej deklaracji Vat-7

 4. Warunki pracy i płacy:


1. Wymiar czasu pracy: 1 etat, umowa o pracę na zastępstwo zawarta na czas określony 12 miesięcy, od czerwca b.r.

2. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1786 ze zm.) oraz regulaminem wynagrodzenia pracowników samorządowych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Krakowie (oraz dodatek funkcyjny, za wysługę lat i premia regulaminowa).

3. Godziny pracy : 7.00 – 15.00

4. Miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr, ul. Chmielowskiego 1, 31-067 Kraków

 
5. Wymagane dokumenty:


1. List motywacyjny.

2. Życiorys (CV).

3. Kopie dyplomów, świadectw potwierdzających kwalifikacje i odpowiedni staż pracy.

4. Oświadczenie o niekaralności.

5. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z RODO.

7. Oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

9. W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:


Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w PPP nr 1 w Krakowie” osobiście w sekretariacie PPP nr 1 lub drogą pocztową na adres: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1; 31-067 Kraków ul. Chmielowskiego 1

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 do dnia 26 kwietnia 2019 r.

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Krakowie.

 7. Ilość etatów
1 etat - zastępstwo
Dyrektor Jolanta Skóra

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 ()