BIP MJO - Muzeum Inżynierii Miejskiej
DYREKTOR Muzeum Inżynierii Miejskiej
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista ds. sekretariatu
 


1. Wymagania formalne

a) znajomość języków obcych: język angielski w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie,

b) biegła obsługa komputera, w tym praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych,

c) umiejętność hierarchizacji zadań i selekcjonowania informacji,

d) umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,

e) dokładność, systematyczność, umiejętności analityczne,

f) kreatywność, samodzielność, inicjatywa w działaniu,

g) komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów,

h) zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania, sumienność, terminowość,

i) umiejętność pracy pod presją czasu i jednoczesnego koordynowania kilku zadań,

j) wysoka kultura osobista,

k) dyspozycyjność i punktualność.

 
2. Wymagania dodatkowe

a) wyższe wykształcenie,

b) znajomość obsługi CMS dla Biuletynu Informacji Publicznej,

c) doświadczenie zawodowe, związane z pracą na stanowisku ds. organizacyjnych,

d) znajomość zagadnień związanych ze specyfiką pracy instytucji publicznych.


3. Umiejętności i predyspozycje

 

a) dokładność, systematyczność, umiejętności analityczne,

b) kreatywność, samodzielność, inicjatywa w działaniu,

c) komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów,

d) zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania, sumienność, terminowość,

e) umiejętność pracy pod presją czasu i jednoczesnego koordynowania kilku zadań,

f) wysoka kultura osobista,

g) dyspozycyjność i punktualność.


4. Zakres obowiązków

a) prowadzenie administracyjnej obsługi sekretariatu muzeum,

b) prowadzenie dziennika podawczego muzeum (w tym elektronicznego), epuap,

c) obsługa korespondencji i poczty, w tym przekazywanie zgodnie z dekretacją, prowadzenie jej ewidencji, redagowanie pism, opracowywanie dokumentów,

d) prowadzenie rejestru zarządzeń, poleceń służbowych,

e) obsługa telefoniczna sekretariatu,

f) umawianie spotkań i prowadzenie ich terminarza,

g) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i prywatnych pracowników muzeum,

h) przygotowywanie i obsługa spotkań oraz zebrań,

i) sporządzanie raportów, sprawozdań i protokołów,

j) koordynacja i uczestnictwo w posiedzeniach ciał i podmiotów o charakterze doradczym w charakterze protokolanta,

k) obsługa BIP-u – pełnienie funkcji redaktora,

l) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania – bilety MPK.


5. Warunki pracy i płacy:

a) rodzaj umowy: umowa o pracę

b) wymiar czasu pracy: pełny etat

c) liczba etatów: 1

d) miejsce pracy: ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków

 
6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko Specjalista ds. sekretariatu” na adres: rekrutacja@mim.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2019 r. Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej adres nie będą rozpatrywane.

 

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.

Dokumenty winny być przesyłane bez zdjęć. W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu.

Formularze CV będą przyjmowane tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów kancelaryjno – archiwalnych.

Przesłanie formularza CV jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacją na temat sposobu przetwarzania danych zawartych w oświadczeniu umieszczonym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy.

Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi przez siebie Kandydatami.

Wybrani Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne tj. CV przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko Specjalista ds. sekretariatu” na adres: rekrutacja@mim.krakow.pl.

Przesłanie CV jest równoznaczne z akceptacją poniższego oświadczenia w sprawie RODO.

Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej adres nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń bez zdjęć. W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu.

Formularze CV będą przyjmowane tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji,

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wynik przeprowadzonego naboru podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów wewnętrznych tj. 2 lata od momentu otrzymania CV).

Przesłanie formularza CV jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacją na temat sposobu przetwarzania danych zawartych w oświadczeniu umieszczonym na stronie internetowej BIP w zakładce praca.

 

Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zgodnie z RODO* zostałem poinformowany o tym że:

1. administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), z siedziba przy ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków jako pracodawca.

2. kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: iod@mimk.com.pl

3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników MIMK na podstawie odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, a także podmiot prowadzący główną stronę Biuletynu Informacji Publicznej, którym jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Królewskiej 27;

5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez MIM. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w MIM;

9. zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane.

10. Polityka prywatności i ochrona danych: https://www.mim.krakow.pl/ochrona-danych.

 

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO).

 
8. Ilość etatów
1 etat

Dyrektor Piotr Gój

 

Proponowany formularz CV

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Specjalisty ds. sekretariatu w Muzeum Inżynierii Miejskiej